COP, SCOP en rendement van een warmtepomp

Het verbruik van een warmtepomp.

Het verbruik van een warmtepomp.

Het verbruik van een warmtepomp wordt uitgedrukt in de Coefficient of Performance, of afgekort COP. Ongeacht de soort warmtepomp, luchtwarmtepomp of aardwarmtepomp, wordt het verbruik uitgedrukt in COP. Maar wat is de COP eigenlijk?

Een veelgemaakte fout is dat men een warmtepomp vergelijkt op basis van één COP getal. Maar één hoge COP waarde wil niet perse zeggen dat een warmtepomp zuinig is. Om appels met appels te vergelijken is de integrated value (geïntegreerde of gewogen waarde) en SCOP van belang. Ook is belangrijk om te weten wat de warmtepomp doet in deellast.


Bron warmtepomp

Een warmtepomp onttrekt warmte aan water of lucht en we onderscheiden de verschillende warmtepompsystemen op basis van waar ze warmte uit onttrekken. Als bron kan in principe alles gebruikt worden waarin warmte aanwezig is (al dan niet verkregen door de zon). Denk bijvoorbeeld aan bodemwarmte, oppervlaktewater, buitenlucht, ventilatielucht of restwarmte uit de industrie. De warmte wordt opgewaardeerd en afgegeven aan lucht of water voor de inzet van ruimteverwarming of warm tapwater. Om het proces op gang te brengen en te houden, is elektriciteit nodig.

Werking warmtepomp


Wat is de COP van een warmtepomp?

De COP is de verhouding tussen de afgegeven hoeveelheid warmte tegenover het elektriciteitsverbruik (opgenomen vermogen) van de warmtepomp. Dit is het makkelijkste uit te leggen aan de hand van een voorbeeld.

Voorbeeld: van alle energie die een warmtepomp levert, komen er vier delen energie uit een bron (lucht of water) en komt één deel van elektriciteit. Anders gezegd, de geleverde warmte van een warmtepomp bestaat voor elke 5 kWh warmte die hij produceert, uit 4 kW warmte uit de bron en 1 kW elektriciteit. De COP is in dit voorbeeld 5. In een rekensom ziet dat er als volgt uit:

besparing warmtepomp 3

besparing warmtepomp 4

Hoe hoger de COP, hoe minder elektriciteit er wordt verbruikt en hoe zuiniger de warmtepomp werkt. De terugverdientijd van een warmtepomp met een hoge COP is korter en er zijn minder zonnepanelen nodig om het verbruik ervan te compenseren. Best een belangrijk getal dus.

Lucht water Warmtepomp werkingAfbeelding van een lucht/water warmtepomp


Rendement warmtepomp

In bovenstaande voorbeeld is de COP 5. Er is maar één deel elektriciteit nodig voor 5 delen warmte. Dat maakt het rendement van de warmtepomp 500% en is in de verwarmingssector ongekend. Ter vergelijk, zie hieronder de rendementen van elektrische verwarming en een Cv-ketel.


COP en rendement elektrische Cv-ketel of elektrische radiatoren

Bij een compleet elektrische ververwarming, zoals een elektrische Cv-ketel of een elektrische radiator, is het rendement lang niet zo goed. In het meest gunstigste geval, produceert een volledige elektrische verwarming voor elke kWh elektriciteit dat het verbruikt, 1 kWh warmte. In een rekensom is dat:

besparing warmtepomp 7


De COP is dus 1 en het rendement 100%. De input aan energie is gelijk aan de output. Maar belangrijker, een warmtepomp is 5 x zuiniger met elektriciteit dan een elektrische verwarming. Dat is mogelijk omdat een warmtepomp warmte uit een bron onttrekt en opwaardeert tot een bruikbaar niveau. Het grootste deel van de energie komt niet uit elektriciteit, maar uit de warmte van lucht of water.  

Meer info over warmtepompen


COP en rendement Cv-ketel op gas

Een Cv-ketel op gas heeft te maken met verliezen. De warmte die vrijkomt met het verbranden van gas, kan niet voor 100% worden overdragen aan het water dat wordt verwarmd. Er is altijd sprake van warmteverlies wat neerkomt op een rendementsverlies. Daarnaast ontstaat er tijdens het verwarmen van het water in de Cv-ketel waterdamp die samen met rookgassen uit het schoorsteen verdwijnt. In het geval van een HR-ketel, wordt de waterdamp gecondenseerd en de warmte die daarbij vrijkomt weer opgevangen. Dat betekent minder verlies en een hoger rendement. Maar het rendement kan dus nooit 100% of hoger zijn. Het gemiddelde rendement van een Cv-ketel ligt rond de 90% en de COP is 0,9. Dat is dus ruim 5 x minder zuinig dan een warmtepomp. Sommige ketelfabrikanten claimen een rendement tot wel 107%. Op de volgende website wordt uitgelegd waarom dat niet kan: https://cvketelkiezen.nl.

Kosten Cv-ketel en warmtepomp vergeleken


COP warmtepomp is geen vast gegeven

De COP van een warmtepomp is afhankelijk van een aantal zaken:

  • Ten eerste de warmtepomp zelf, hoe efficiënter de warmtepomp warm water of lucht produceert, hoe hoger de COP. Denk hierbij aan de toepassing van inverter compressors en elektronisch gestuurde expansieventielen.
  • Daarnaast heeft de temperatuur van de bron (lucht of water) invloed op de COP. En dat geldt ook voor de temperatuur van het water / lucht dat de warmtepomp produceert. Hoe hoger de geproduceerde temperatuur, hoe hoger het verbruik, hoe lager de COP. Dat is eigenlijk logisch, het kost meer energie om water te verwarmen van 15˚C naar 80˚C, dan van 15˚C naar 35˚C.


COP lucht/water warmtepomp

Een lucht/water warmtepomp onttrekt letterlijk warmte uit de buitenlucht die is opgewarmd door de zon, ook als het vriest. Deze warmte wordt opgewaardeerd naar een bruikbaar niveau en afgegeven aan water voor het gebruik voor ruimteverwarming in vloerverwarming of radiatoren en/of het produceren van warm tapwater.

Deze warmtepomp bestaat (bijna) altijd uit een buitendeel en een binnendeel. Het buitendeel staat buiten en zuigt lucht aan en blaast deze lucht weer uit, maar dan kouder. Het temperatuurverschil daartussen is de opgenomen warmte van de warmtepomp.

lucht water warmtepomp binnen en buitendeel

Lucht/water warmtepomp


U kunt zich voorstellen, dat wanneer het buiten kouder is, de warmtepomp harder moet werken om water te verwarmen, dan wanneer het warmer is. Er moet immers een groter verschil overbrugd worden. Dat betekent ook dat de COP fluctueert bij verschillende buitentemperaturen. Hoe kouder het buiten is, hoe lager de COP bij gelijke afgiftetemperaturen.

Dat betekent dat de COP van een luchtwarmtepomp weersafhankelijk is. Maar ook afhankelijk van het seizoen en locatie. In de winter is het kouder dan de zomer en moet de warmtepomp harder werken en datzelfde geldt ook in Scandinavië waar het buiten kouder is dan in Nederland.

Een luchtwarmtepomp heeft daarom nooit één COP (zie de grafiek hieronder). De linker as heeft twee waarden, namelijk de COP en buitentemperatuur lucht. En de onderste as laat de temperatuur van het water zien dat wordt geproduceerd.

In deze grafiek is duidelijk te zien, dat de COP bij 20˚C buitentemperatuur een stuk hoger ligt dan bij -20˚C. Maar ook dat hoe hoger de temperatuur van het water wordt verwarmd, hoe lager de COP. Een COP van 7,5 is in dit voorbeeld zeker mogelijk, maar in lang niet alle gevallen. Deze grafiek is trouwens enigszins verouderd, er worden nu al betere COP’s gehaald.

COP grafiek


SCOP warmtepomp

Maar wat is dan een SCOP van een warmtepomp? De afkorting staat voor Seasonal Coefficient of Performance. Eigenlijk is het niets meer en niets minder dan een gemiddelde COP over een jaar, waarbij de seizoenen in een bepaalde regio zijn meegewogen.

De SCOP maakt het makkelijker om warmtepompen met elkaar te vergelijken en dan met name luchtwarmtepompen waarbij de seizoenen invloed hebben op het rendement. Wanneer het kouder is moet een warmtepomp immers harder werken en daalt de COP, dit zoals hierboven beschreven.

Om de SCOP van een lucht/water warmtepomp te berekenen wordt er in een bepaalde regio, zoals bijvoorbeeld regio Utrecht (of een ander deel van Europa), van alle COP waarden in een heel jaar het gemiddelde genomen. Dit wordt dan gedaan bij meerdere afgiftetemperaturen in stapjes van 5˚C. Dan weet u van die warmtepomp wat het SCOP is bij het produceren van 30˚C water, 35˚C, 40˚C, 45˚C enzovoorts.

De SCOP van een warmtepomp ligt in Scandinavië lager dan in Spanje, omdat het daar kouder is. Daarnaast kan het afgiftesysteem, zoals radiatoren of vloerverwarming, invloed hebben op de SCOP. Daarover in het volgende hoofdstuk meer.

Bij moderne luchtwarmtepompen in Nederland, is de SCOP zo’n 5,2 bij een afgiftetemperatuur van 35˚C.

SCOP Warmtepomp


COP en SCOP - Radiatoren of vloerverwarming?

Het warmteafgiftesysteem, zoals radiatoren of vloerverwarming, heeft weldegelijk invloed op de COP en SCOP. Deze waarden zijn namelijk afhankelijk van de temperatuur van het water dat gemaakt wordt.

Een traditionele radiator is een zogenaamde hoog temperatuur verwarming. Voor een goede werking van de radiatoren, moet het water dat er doorheen stroomt tussen de 60˚C en 80˚C zijn. De radiator neemt de temperatuur van het water over en alleen vanaf deze temperatuur treedt er convectiewerking op. Dit houdt in dat de lucht opstijgt en in de ruimte gaat circuleren, waardoor er steeds lucht langs de radiator komt om zo de hele ruime van warmte te voorzien. Indien dit niet gebeurt, ervaart men alleen stralingswarmte.

Vloerverwarming is zogenaamde laag temperatuur verwarming. Doordat de verwarmde oppervlakte veel groter is dan bij radiatoren, wordt de ruimte gelijkmatiger verwarmd. De temperatuur van het water die door de vloerverwarming stroomt is tussen de 20 en 35˚C, een stuk minder warm dan bij radiatoren. Een goede isolatie is bij laagtemperatuurverwarming wel een vereiste.

Vloerverwarming i.c.m. een warmtepomp

Vloerverwarming COP lager

Doordat het water bij vloerverwarming minder hoog verwarmd hoeft te worden, kan de warmtepomp minder hard te werken. Dit resulteert in een hogere COP en SCOP. Laag temperatuurverwarming is dus aan te bevelen, omdat de warmtepomp dan minder elektriciteit verbruikt. Er bestaan overigens ook laag temperatuur radiatoren. Daarnaast kunnen traditionele radiatoren (mits geschikt qua dikte) worden voorzien van een Climatebooster, propellers onder de radiatoren, waarmee de afgiftetemperatuur tot wel 15˚C kan worden verlaagd. Het leidingwerk hier naar toe dient dan voldoende groot te zijn qua diameter om de grotere hoeveelheid water die nodig is hier naar toe te kunnen brengen.


Warmtepompen met elkaar vergelijken

In Europa ligt meetmethode voor het bereken van de COP vast als norm NEN14511 en NEN14825 bij Eurovent. Hierdoor zijn warmtepompen met elkaar te vergelijken. Maar toch kan het voorkomen dat de COP niet het complete beeld geeft.

Wanneer de peak load value (maximale waarde) van de warmtepomp is opgegeven, is dat de maximaal te leveren capaciteit waarbij er geen enkele aftrek is voor de omstandigheden waarin de warmtepomp draait.

Integrated value (geïntegreerde of gewogen waarde) is de waarde waarbij er rekening wordt gehouden met o.a. het warmteverlies tijdens het ontdooien van de lucht warmtepomp. Dit zijn werkelijke praktijkwaarde en is het daadwerkelijk geleverde vermogen bij opgegeven condities. Het buitendeel van de warmtepomp kan aanvriezen, vooral wanneer het buiten tussen de -2 en 5°C is. Eens in de zoveel tijd wordt het verwarmingsproces automatisch omgekeerd, om zo het buitendeel te ontdooien.

Dat betekent dat de integrated value een veel eerlijker beeld geeft over hoeveel een warmtepomp daadwerkelijk verbruikt. Lang niet elke fabrikant geeft deze waarde op.

Lucht water Warmtepomp buitendeel

Deellast en vollast

Stel, u kunt kiezen tussen twee warmtepompen. De eerste scoort qua COP beter bij -10˚C (vollast) maar slechter bij 7˚C (deellast) buitentemperatuur. De tweede scoort qua COP precies andersom, dus slechter bij -10˚C maar beter bij 7˚C buitentemperatuur. Welke zou u kiezen?

De warmtepomp die wij u zouden aanbevelen, is de warmtepomp die het beste rendement heeft bij de temperatuur die het meeste voorkomt. In Nederland is dat de tweede warmtepomp.

De eerste warmtepomp zal zwaarder zijn uitgevoerd om betere rendementen te halen bij lagere buitentemperaturen, bij vollast. Maar bij deellast zitten de zwaardere onderdelen juist in de weg (denk aan een grotere pomp/ventilator), waardoor deze warmtepomp meer verbruikt.

Vaak komt u daarom met een iets te kleine warmtepomp beter weg dan met een te grote warmtepomp. Ten eerste is het verbruik in de meeste gevallen lager, wat het onder aan de streep de zuinigste maakt. Daarnaast is de aanschaf ook lager. Een iets lagere COP bij vollast (strenge vorst) moet u dan op de koop toenemen. In uitzonderlijk koude gevallen en een klein geselecteerde warmtepomp, kan er gebruik worden gemaakt van elektrisch back up element die alleen dan zorgt voor voldoende warmte. Ja, het elektriciteitsverbruik is dan kortstondig hoog. En ja, de rest van de tijd is elektriciteitsverbruik juist veel lager. 

COP tapwater

In bijna alle gevallen, is de COP van tapwater anders dan de COP van de ruimteverwarming. Dat heeft te maken met het temperatuurverschil van de twee.

Het opwarmen van water met een warmtepomp kost meer tijd dan met een Cv-ketel (omdat deze vaak een lager vermogen heeft). Om te voorkomen dat u onder een koude douche staat wordt er een voorraad warm water gemaakt. Doorgaans is de temperatuur van het water in het buffervat 55˚C. Eens in de zoveel tijd wordt het water in het buffervat extra verwarmd, om legionellavorming te voorkomen.  

Het water voor de ruimteverwarming is bij vloerverwarming 35˚C, minder warm dan het warme tapwater dus. In dat geval is de COP voor het tapwater lager dan het water voor de vloerverwarming.

Bij hoog temperatuur verwarming, is de COP van het tapwater juist hoger dan het water voor de radiatoren, die tussen de 60 en 80˚C water nodig hebben.

COP tapwater douche

COP aardwarmtepomp

Bij een aardwarmtepomp wordt er warmte onttrokken uit water. De warmtebron kan de grond zijn, oppervlaktewater of een waterbron onder de grond. Er wordt daarom ook vaak gesproken over een grondwarmtepomp, grond gebonden warmtepomp of bodemwarmte. Dit is allemaal hetzelfde.  

Wanneer de warmtebron de grond is, loopt hier een gesloten circuit leidingen door met een mengsel van water en antivriesmiddel. Het watermengsel neemt de temperatuur over van de bron. Vervolgens wordt het verwarmde watermengsel langs de warmtepomp gepompt, die onttrekt er warmte uit en de warmtepomp waardeert de temperatuur op tot een bruikbaar niveau. Het koudere retourwater wordt terug de bron in gepompt, door de bron weer opgewarmd en dan is het cirkeltje rond. Bij een waterbron onder de grond en bij oppervlakte water werkt dit net zo, of er kan gebruik gemaakt worden van een open bron. Dan is er een open haal en retour leiding.

De temperatuur van een bron in de grond is constanter dan de buitenlucht. Dat betekent dat er minder seizoenschommelingen zijn bij een aardwarmtepomp ten opzichte van een luchtwarmtepomp. De SCOP is daarom bij een aardwarmtepomp niet van belang. Een grond gebonden warmtepomp heeft over het algemeen 0.5 tot 1 COP punt meer dan een luchtwarmtepomp. Bij hogere buitentemperaturen is de luchtwarmtepomp juist weer in het voordeel.

Luchtwarmtepomp of aardwarmtepomp?

Als we die verschillen in perspectief zetten, krijgt u het volgende. Het verbruik van een gemiddeld huis ligt rond de 1600 m3 gas per jaar. Daarvan is gemiddeld 400 m3 gas voor het warme tapwater en 1200 m3 voor het verwarmen van het huis. In moderne huizen, die i.v.m. hogere EPC eisen beter geïsoleerd zijn, is het gemiddelde verbruik 800 m3 gas per jaar. Daarvan is nog steeds 400 m3 voor het verwarmen van tapwater en maar 400 m3 voor het verwarmen van het huis. Met een lager energieverbruik, valt er minder te besparen voor een warmtepomp. Dat betekent dat 1 COP punt minder makkelijk terug te verdienen is in een moderne woning.

Een jaar of 10 geleden, waren de COP’s van een lucht/water warmtepomp nog niet zo goed als nu het geval is, waardoor de rendementen een stuk lager waren dan grond gebonden warmtepompen. Tegenwoordig wordt er o.a. slim gebruik gemaakt van inverter compressoren en elektronische expansie ventielen, waardoor het rendement bijna de grond gebonden warmtepomp benadert. Bij -10˚C is er daardoor meer dan voldoende verwarmingscapaciteit, iets wat vroeger niet altijd het geval was.

Financieel is het zo, dat een grond gebonden warmtepomp € 3.000,- tot € 5.000,- duurder is dan een lucht/water warmtepomp, omdat de bron gemaakt moet worden. De besparing van de grond gebonden warmtepomp t.o.v. luchtwarmtepomp is dankzij een iets betere COP gemiddeld € 60,- per jaar. De terugverdientijd is daarmee onrealistisch lang, het duurt minimaal 50 jaar (3000/60 = 50 jaar) om een grondwarmtepomp terug te verdienen ten opzichte van een luchtwarmtepomp. Een beter idee is het om uw geld niet in de grond stoppen, maar op het dak te leggen. Wanneer hetzelfde bedrag wordt geïnvesteerd in zonnepanelen, kunt u het verbruik van de lucht/water warmtepomp compenseren en verwarmt en koelt u gratis. Meer informatie vindt u op de pagina luchtwarmtepomp of aardwarmtepomp.

Luchtwarmtepomp of aardwarmtepomp

Omslagpunt COP t.o.v. Cv-ketel op gas

Een warmtepomp werkt op elektriciteit (kostprijs voor particulieren of kleinverbruik1 kWh, € 0.214) en een CV ketel op gas (1 m3, € 0.66). Een vergelijk tussen appels en peren dus. Om appels met appels te vergelijken, hebben we uitgerekend hoeveel energie er in een kubieke meter (m3) gas zit en dat is 9.7 kWh. Daarmee kunnen het verschil in prijs bepalen. Elektriciteit kost op het moment van schrijven € 0.214 per kWh, gas kost per kWh € 0.66 / 9,77 = 0,068 per kWh. Gas is dus veel goedkoper dan elektriciteit!

Maar, een warmtepomp verbruikt veel minder elektriciteit dan een dat een Cv-ketel gas verbruikt. Vraag is nu, hoeveel de COP moet zijn om goedkoper te zijn dan gas.

besparing warmtepomp 6

besparing warmtepomp 5

Wanneer de COP beter is dan 2,83, is een warmtepomp goedkoper dan een Cv-ketel op gas. Met een SCOP van 5,2 bij 35˚C afgiftetemperatuur, is dat dus ruimschoots te halen. Sterker nog, dan bespaart u enorm met een warmtepomp.

In het geval van zonnepanelen, wekt u de elektriciteit die een warmtepomp verbruikt zelf op. Dat heeft uiteraard ook invloed op terugverdientijd, zeker wanneer het verbruik van gas hoog is.

Financieel Bespapren Duurzaam

Conclusie

De COP zegt iets over het verbruik van een warmtepomp, hoe het hoger het getal, hoe minder elektriciteit de warmtepomp verbruikt. Maar toch kan de COP een vertekend beeld geven, zeker bij een luchtwarmtepomp, omdat de omstandigheden alles bepalend zijn. Een SCOP is daarom al nauwkeuriger, omdat dit een gewogen gemiddelde is van een heel jaar. Wanneer de SCOP wordt uitgedrukt als integrated value, worden alle variabelen meegenomen en is de uitkomst het meest waarheidsgetrouw.

Ook al is gas goedkoper per kWh dan elektriciteit, doordat een warmtepomp zo veel zuiniger is dan een Cv-ketel, is een warmtepomp alsnog goedkoper in verbruik. De betere warmtepompen hebben een SCOP van 5.2.

Bronnen:

https://www.consumentenbond.nl/cv-ketel/energiezuinigheid-cv-ketel
https://warmtepomp-weetjes.nl/extra/rekenen/

Dr. Ir. harry bakker
uitystekend uitgelegd en nuttig om snel weer even de kennis op te frissen.
Klimaatexpert.com
Dank voor uw bericht!

Met vriendelijke groet,
Het Klimaatexpert Team


Robert Bot
Wanneer de COP beter is dan 2,83, is een warmtepomp goedkoper dan een Cv-ketel op gas. Met een SCOP van 5,2 bij 35˚C afgiftetemperatuur, is dat dus ruimschoots te halen. Sterker nog, dan bespaart u enorm met een warmtepomp.
De Stelling is twijfelachtig want bij -7 is de COP 2,75!

In het geval van zonnepanelen, wekt u de elektriciteit die een warmtepomp verbruikt zelf op. Dat heeft uiteraard ook invloed op terugverdientijd, zeker wanneer het verbruik van gas hoog is.
De Stelling is twijfelachtig want in de winter in het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen vrijwel nihil. Ik kan u zo een prints screen sturen van mijn zonnepanelen productie om het te onderbouwen

Daarnaast moet in het hele huis vloerverwarming komen en ik praat over 175m2. Deze investering zie ik nergens terug in uw uitleg

Ik ben bang dat de realiteit heel anders is als u ons voorhoud.

Waarom tapwater via de warmtepomp moet lopen. Ik denk aan doorstroom apparaat wordt in Duitsland gebruikt

Robert Bot
Vloerverwarming plaatsen voor 175m2 vloeroppervlak 7750 euro.
Daarnaast zijn er natuurlijk nog bijkomende kosten voor de vloerafwerking

Camiel Wijffels
K heb vorig jaar vloerverwarming laten aanleggen. Ruim 10.000 euro voor 40 m2 Inc afwerking
Camiel Wijffels
Ik wil straks een wp met een kleine 80 liter boiler op 40 graden. Eén keer per week doorstoken naar 60 graden is voldoende tegen legionella. Met waterbesparende douche kop kun je dan 13 minuten achter elkaar douchen
Eric
Ik zou toch eens kijken naar een nieuwe innovatie. Er is een inductie CV verkrijgbaar welke uitstekende prestaties levert, zeker in combinatie et zonnepanelen.
WoBo
Robert Bot begrijpt het. De schrijver van klimaatexpert begrijpt het nog niet. Het artikel is wel ok als achtergrond info, maar niet compleet.
Verder belangrijke elementen ontbreken: elektriciteitvoorziening, m.n. de capaciteit van het net; opslag van energie tussen veel zon in de zomer en weinig in de winter;
Enz.

René Verhoeven
U schets een te optimistisch beeld van de LW WP. Een SCOP van 5,2 is veel te. hoog. 3,5 is realistischer. Daarnaast worden de negatieve punten niet toegelicht, zoals geluidsoverlast en verzwaring van het elektriciteitsnet en meer balansvermogen (lees fossiel gestookte Energie centrales) van wege
piekvermogen in de winter en met een COP van < 1,5. Dit laatste zijn (vooralsnog) gesocialiseerde kosten die door de BV NL gedragen moeten worden.

Vincent Wanders
Die COP berekening van factor 5 komt echt raar over op mij. Zoals het beschreven wordt komt die 1 kWh volledig bovenop de 4 kWh. Maar is het niet zo dat je 1 kWh uur nodig hebt om 4 kWh op te wekken?

Die 1 kWh gaat volgens mij verloren in de installatie, want die staat op plekken waar je de warmte niet nodig hebt (cv ruimte op zolder en een apparaat buiten aan de muur).

Even simpel doorberekend is het zelfs zo dat een investering van 1 kWh (0,21 cent) dus 0,63 cent oplevert (de resterende 3 COP). Dit omdat je al 1 kWh geïnvesteerd had om de installatie in bedrijf te hebben (en je bij bijvoorbeeld volledig elektrisch verwarmen dit als 100% rendement in de te verwarmen ruimte had kunnen investeren).

Of zie ik dit verkeerd?

janvandersteeg@gmail.com
Ja, dat zie je verkeerd! Die 1 kWh is geen verlies (in de buiten-unit), maar compressiearbeid. En die komt als (extra) warmte vrij in de binnen unit (de condensor) waar het binnenwater (of binnen lucht) wordt verwarmd.
Klimaatexpert.com
Beste Jan,

Dank voor je bericht.

Als voorbeeld een woning welke 1.000 m3 gas per jaar verbruikt voor verwarmen. Wat we eerst moeten doen is appels met appels vergelijken:
1 m3 Nederlands aardgas is gelijk aan 9,77 kWh (voor het rekengemak 10 kWh). Energievraag per jaar 1.000 m3 gas is dus gelijk aan 10.000 kWh.
De nieuwste generatie Hitachi Yutaki lucht / water warmtepomp heeft een SCOP van 6,321
Getest door de KIWA en voorzien van een gecontroleerde KIWA gelijkwaardigheids verklaring. Warmtevraag 10.000 kWh delen door SCOP 6,321 = Input van 1.582 kWh

Met vriendelijke groet,
Klimaatexpert.com Webcare


Robert Bot
Scop van 6,321, bij welke omgevingstemperatuur?
In de winter is de gemiddelde temperatuur misschien wel 4°C tegenwoordig dus wat is de SCOP dan?

Frank
Hallo Vincent,
Misschien een beetje te simplistisch voorgesteld maar toch: een COP waarde wil zeggen de hoeveelheid energie ik nuttig kan gebruiken ten opzichte van hoeveel energie ik er in steek.
Dus voor een cop van 4 steek ik er 1000w aan energie in (vb elektrisch) en ik kan dan 4OOO w aan energie gebruiken (vb warmte), wat een typisch voorbeeld bij warmtepompen is. En dan zijn er bij warmtepompen verschillende types van cop omwille van de verschillende omstandigheden van werken die een andere cop geven (buitentemperatuur, gevraagde watertemperatuur (tapwater, cvwater (vloer, radiatoren, convectoren)).
bij bv een lucht/water warmtepomp kan bij koudere buitenlucht er minder warmteenergie uit de lucht gehaald worden dus zal de cop lager zijn.( elektrisch zal de warmtepomp ongeveer hetzelfde blijven verbruiken
daarom is er omwille van de normen en het overzicht er sprake van de SCOP, COPD en de andere om te unnen vergelijken onder dezelfde omstandigheden.

Marcel van Beek
Beste mensen,

Ik heb een hybride warmtepomp (lucht/water). Waarom zou ik koudere lucht van buiten gebruiken? Kan ik niet betere de al warmere lucht van binnen gebruiken voor de warmtepomp? Of is dat te simpel geredeneerd?

M.v.g.

Marcel van Beek

Klimaatexpert.com
Geachte heer van Beek,

Bedankt voor uw interesse in de Klimaatexpert.com

Een kleine buitenunit op vollast gebruikt 2.000 m3 lucht per uur.
Stel dat de opstelruimte (de ruimte voor het buitendeel) de garage gaat worden met een inhoud van 125 m3, dan betekent dit een 16voudige circulatie van de ruimte over de buitenunit.
U kunt zich voorstellen dat hiermee de temperatuur in de garage, bij verwarmingsvraag, zeer snel gaat zakken en de grote luchtverplaatsing tochtproblemen gaat veroorzaken.
Het is mogelijk, echter dient er dan een groot toevoerrooster in de garage geplaatst te worden.

Als er verder nog vragen zijn horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,
Klimaatexpert.com Webcarejan
wat is beter een modulerende of een aan/uit warmtepomp? dit in combinatie met zonneboiler qua delta T over de warmtepomp.
Klimaatexpert.com
Beste Jan,
Hartelijk dank voor uw interesse in de Klimaatexpert.
In een bestaande woning is het aandeel dat de warmtepomp draait voor verwarming aanzienlijk groter dan voor warm water. Hier valt de grootste besparing te behalen. Wij moeten eerst kijken naar de warmtevraag. Deze is natuurlijk bij een buitentemperatuur van -10°C hoger dan bij +10°C. De grote van de warmtepomp zal meestal worden geselecteerd op -10°C, echter het aantal uren dat het per jaar -10°C is, is gemiddeld slechts 8 uur. Het aantal uur bij +7°C is gemiddeld 600 uur. Als we een modulerende warmtepomp goed selecteren zal deze bij +7°C nog in deellast kunnen draaien.
Wij kunnen concluderen dat een aan / uit warmtepomp veel start / stops zal gaan maken (pendelen). Dit kost aanzienlijk meer stroom dan een inverter gestuurde warmtepomp.

Met vriendelijke groet,
Klimaatexpert.com Webcare


Wiersma
Ik heb recent zelf een lucht/water warmtepomp (inclusief zonneboiler) geïnstalleerd die de lucht uit mijn woning aanzuigt en gebruikt om het tapwater in mijn boiler te verwarmen. Door de ISDE subsidie heeft de installatie mij totaal ca 500 euro gekost.
De COP die op de warmtepomp wordt vermeld is 4,27. De warmtepomp kan het tapwater in de boiler verwarmen tot 60 graden.
Ik heb ook nog een 3 jaar oude HR cv ketel als potentiële naverwarmer, maar heb die uitgeschakeld.
Ons huis wordt verwarmd met een houtkachel in de woonkamer waardoor de afgezogen lucht gemiddeld 21 graden is.

Mijn vraag:
Is het goedkoper om het water in de boiler door de Warmtepomp tot 60 graden te verwarmen of kan ik de boiler beter op 35 graden verwarmen en de cv als naverwarmer laten draaien tot bijvoorbeeld 65 graden.
Ivm legionella kan ik de boiler wekelijks voor een half uur naar 60 graden stoken.

Klimaatexpert.com
Beste Wiersma,

Als wij het goed begrijpen is in uw woning een standalone ventilatielucht warmtepomp gemonteerd, inclusief zonnespiraal voor het verwarmen van warm water. Het omslagpunt, dat de Cv-ketel goedkoper zal zijn, is een COP >2,3. De opgegeven waarde zal zijn bij een vaste lucht- en vaste watertemperatuur, wat wij aan de hoge kant vinden.
Op uw energie verbruik voor alleen warm water heeft u ook nog +/- 50% besparing door uw zonnepaneel. Eén douchebeurt à 50 liter per dag x 350 dagen is +/- 650 kWh per jaar per persoon. Besparing door de zon 50% = 325 kWh / SCOP +/- 2,5 = +/- 130 kWh per persoon per jaar x € 0,23 = € 30,-

Uw grootste besparing zit dus niet in het vergelijk elektra met gas, maar in het verwijderen van de gasmeter (vastrecht +/- € 200 per jaar).

Als er verder nog vragen zijn, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,
Klimaatexpert.com Webcare

Ottens
Jammer dat u niet uw eigen omrekening gebruikt om gas om te rekenen naar KWH, u stelt dat een M3 gas minder dan 10 KWH energie heeft en dat een ketel daarvan slechts 90% in warmte omzet, uiteindelijk kom je dan uit op 8,8 KWH werkelijke opbrengst terwijl u, voor het gemak, uitgaat van 10KWH....

Als u een voorbeeld wilt laten zien doe dit dan met de werkelijke getallen zoals u deze zelf voorstelt in andere berekeningen!!!!

Voor mij komt dit veel geloofwaardiger over eerlijk gezegd, verder moet ik zeggen dat er meer en meer duidelijk word, dank daarvoor....

Rypens Freddy
Ik zet een zwembad van 45m3, de aangeboden warmtepomp bedraagt 16 cop, is dit dan de juiste warmtepomp voor onze regio Antwerpen?
Ik kan niet anders dan de warmtepomp in het tuinhuis te plaatsen, 6mx4m, uiteraard met een opening voor het wegblazen zo groot als deze van de warmtepomp. Kan iemand mij zeggen hoe groot de rooster moet zijn voor de aanzuig van de lucht. Alvast bedankt

Klimaatexpert.com
Geachte heer Rypens,
Dank voor uw reactie.
Deze moet minstens net zo groot zijn als het aanzuigoppervlak van de verdamper. Daarnaast zal er een lekbak onder de unit moeten om het condens op te vangen dat de warmtepomp gaat produceren.

Met vriendelijke groet,
Klimaatexpert Webcare

Dimitri
1m3 gas = 1 liter mazout (stookolie) = 2kg (1,8kg) pellets = 10 Kwh energie
Kwh gas is 0,06 €/Kwh
Kwh mazout is 0,055 €/Kwh
Kwh pellets is 0,041 €/Kwh
KWH ELEKTRICITEIT IS 0,27€/KWH! Dit is België, veruit het duurste van heel Europa!

Een Kwh elektriciteit kost bijna 5 maal zoveel als aardgas! Ik verbruik 12500 Kwh gas per jaar, kost mij 741 euro.

12500 / SCOP 5 = 2500 Elektrische KWH's
2500 x 0.27 =675 euro

741 - 675 = 66 euro besparing per jaar!

Conclusie: doe ik wel een voordeel met een warmtepomp? Een gasketel kost 2500 a 3000 euro, een warmtpomp 6000, 7000, 8000 euro?


Klimaatexpert.com
beste Dimitri,

Bedankt voor uw reactie.

het is inderdaad dat de prijzen in België anders zijn dan in Nederland. Als uw motivatie terug verdienen is, dan inderdaad een onmogelijke zaak. Is uw moverende reden het milieu, dan beter vandaag dan morgen de overstap maken naar een warmtepomp.

Met vriendelijke groet,
Klimaatexpert Webcare


Lucien Levenbach
Ik heb een huis uit 1986 met vloerverwarming en een aantal radiatoren. Als test voor een eventuele warmtepomp, los van welk model, heb ik de CV-ketel afgifte temp. afgesteld op 50 graden. Tot nu verwarmt dit de woning prima, wat langzaam, maar is dit wel een reële test als een warmtepomp maar 35 graden af geeft? Ik kan die ketel toch niet lager zetten of beter de thermostaat van de vloerunit op veel lagere stand? Dank vast voor uw advies/reactie.
Klimaatexpert.com
Beste Lucien,

leuk dat je de test hebt uitgeprobeerd, belangrijke kanttekening hierbij is natuurlijk wel of het buiten ook voldoende koud was?

normaliter laat je een warmtepomp zo draaien dat deze niet meer in de zogenaamde nachtverlaging gaat, ingesteld op de ruimtethermostaat. Daardoor is de opwarmtijd dan geen discussie meer. Belangrijk aandachtspunt is dan uiteraard wel dat de woning een redelijke isolatie heeft.

Verder zal een vloerverwarmingsverdeler ingesteld zijn dat deze nooit een hogere temperatuur doorlaat naar de vloer dan 35 graden Celsius. Indien deze bewaking bij u hoger ingesteld staat kan / mag deze gerust lager ingesteld worden. De test zal dan nogmaals moeten worden uitgevoerd om het effect hiervan de testen.

Met vriendelijke groet,
Klimaatexpert Webcare

Lucien Levenbach
Dank voor je snelle reactie Expert! Inmiddels draait de test met de cv-ketel op 35 graden en de thermostaat op continu 20,5 graad. Gaat prima bij een gem. dag/nacht temp van 4-1 graad. Hoe het bij -10 graden C. zal gaan, weet ik niet. Maar dan doen we de open haard aan! Ik test vanaf nu of een verlaging van de nachttemp. met 1 graad (van 21 - 07 uur) hoe de opwarming in de ochtend is. Tot nu toe best erg langzaam. Hij stond na 3 uur draaien nog op 19 graden.
R.Vermeulen
Indien een fabrikant, bv Nibe een SCOP 55 opgeeft, dan wordt daar de seizoens COP mee bedoeld bij een afgifte temperatuur van 55 graden. Maar waar is deze 55 graden dan aan genormeerd? Is dat -10 graden ? Mijn huidige CV gestookte woning (weersafhankelijk met als basis vloerverwarming) is bij -10 comfortabel te verwarmen met 55 graden CV water en wanneer ik de verdeler van mijn vloerverwarming zou vervangen zelfs met 45 graden. De unit van mijn vloerverwarming is uitgelegd voor hoge temperatuur CV .
Klimaatexpert.com
geachte heer Vermeulen,

Scop 55 betekend het jaarrendement bij een stooklijn van 55 graden Celsius. Dit betekend dus 55 graden Celsius bij - 10 en een temperatuur van 32 graden Celsius bij plus 12 graden.

In uw geval zou het dus zeker zin hebben om de vloerverwarmingsverdeler te vervangen voor een laag temperatuur verdeler, immers naarmate de temperatuur de vloer in lager word, neemt de SCOP toe. Dit is de investering over het algemeen meer dan waard.

met vriendelijke groet
Klimaatexpert Webcare


Marijn
Goedemiddag, in het artikel zeg je dat veel moderne warmtepompen wel een scop van minimaal 5,2 halen. Ik heb me de afgelopen tijd in verschillende verdiept maar nog niet een gevonden met een scop van 5,2 of hoger. Welke merken heeft u het dan over?
Klimaatexpert.com
hallo Marijn,

wij halen deze data van de website van BCRG. https://bcrg.nl/nl/

hier staan de kwaliteitsverklaringen van de diverse merken die volgens de Nederlandse norm zijn getest, volgens de NEN 7120 of zelfs al volgens de NTA 8800. Dit zijn gecontroleerde verklaringen die door een geaccrediteerd laboratorium zijn getest volgens bovenstaande norm(en) en geven een SCOP dat past bij het Nederlandse klimaat.

denk hierbij aan merken als Toshiba, Fujitsu, Mitsubishi Electric, Hitachi,...

met vriendelijke groet
Klimaatexpert Webcare


Willie leferink
Goeie en heldere reacties
Reinoud
Ik snap SCOP en COP. Ik kom op product fiches echter (ook) vaak COPd tegen (bijvoorbeeld https://www.awb.nl/downloads/stabu-teksten/gegevensblad-genia-air-5-2-978655.pdf, pagina 2, rechter kolom), en snap nog niet wat dat is.

Als je bijvoorbeeld bij https://www.ithodaalderop.nl/nl-NL/professional/product/03-00532 kijkt, heeft deze een COP 7/35 van 3.6, maar een COPd bij Tj=+7 van 4.8, dus er is duidelijk een verschil tussen COP en COPd.

Klimaatexpert.com
Beste Reinoud,

COPd, de d staat voor deellast. dus een COP van 3,6 bij 7/W35 is in vollast weergegeven. een COPd van 4,8 bij 7/W35 (een belasting van 35% volgens de europeese regelgeving) is dus bij een deellast van de machine gemeten. Dus de eerste op maximaal vermogen van de warmtepomp de tweede in een vooraf bepaalde vastgelegde deellast.

met vriendelijke groet
Klimaatexpert Webcare


Rudy Martens
Wij kochten een BEN30 woning met een warmtepomp van merk "V" met vloerverwarming + balansventilatie met warmterecuperatie.
"Gebruiksvriendelijk" is een woord dat de "V" nog niet kent. De systeem van het toestel en dat van de thermostaat verschillen dan ook nog eens. Je zou een cursus moeten volgen om het toestel in te stellen.
Zelfs de installateur had het toestel in fabriekmodus laten staan.
Vanaf 5°c en lager leven wij in een Boeing. Een rustige nachtrust kunnen we met die warmtepomp vergeten!
En dan komen we bij het rendement:
Wij hadden een oude woning die 30% groter was, met ouderwetse convectoren maar wel met een moderne HR Daalderop boiler.
Altijd lekker warm op 21°C Warm water in de Daalderop ketel: 90°C
's Avonds moeten we een dikke trui aan doen, want anders hebben we een koudegevoel.
En wat blijkt: Wij betalen nu méér aan dezelfde energieleverancier (Mega) en met hetzelfde energiecontract.
Er klopt dus iets niet met het rendement dat al die merken publiceren.


R.Vermeulen
Helaas voor u wordt het rendement van een warmtepomp vooral bepaald door de omstandigheden waarin deze moet werken. Indien de temperatuur welke het apparaat moet afgeven structureel aan de hoge kant is en of het apparaat veelvuldig staat te pendelen (aan/uit) dan is het praktijk rendement slecht en het elektriciteitsverbruik hoog. Heel veel CV installatiebedrijven en monteurs hebben totaal geen verstand van warmtepompen. Ze zijn eenvoudige CV ketels gewend die de boel toch wel warm krijgen en waarbij het rendement ongeacht de situatie altijd ongeveer gelijk is. Je merkt het rendementsverschil niet tussen 85% of 95% van een CV ketel, maar wel tussen 200% en 500% van een warmtepomp. Beide laatste getallen zijn rieel voor één en dezelfde warmtepomp, maar onder totaal verschillende situaties. Indien een woning ruwweg 2000m3 gas vraagt, ofwel ruwweg 20.000kWh (praktijk iets lager) ligt het elektriciteitsverbruik in de orde van 10.000kWh (200%) en 4.000kWh (500%).
Lucien Levenbach
Mee eens dat veel installateurs (CV en anderen) geen idee hebben wat een warmtepomp kan betekenen, laat staan een ventilatie warmtepomp. Laat staan van de COP/SCOP berekeningen. Ik ben nog sceptischer geworden na het lezen van deze informatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (https://www.pbl.nl/nieuws/2020/verduurzamen-eigen-woning-financieel-onaantrekkelijk) waarin een warmtepomp helemaal niet financieel haalbaar is, wellicht alleen in nieuwbouw. Of zeer goed geïsoleerde woningen met vloerverwarming. Zie mijn eerdere post, waarbij de test met ketel op 35 graden bij -10 graden buitentemp in februari, het huis prima op 20,5 C warm bleef. Mijn keuze zal zijn een ventilatiewarmtepomp met ingebouwde boiler op de plaats van de mech. afzuiger, wellicht wat extra afzuigroosters en daarnaast een gewone HR-ketel voorlopig ter ondersteuning voor óf extra tap/douchewater, óf bij vrieskou. Eventueel zonnepanelen om de kW te besparen. Nog hoge subsidies ook en te overziene terugverdientijd.
Roy den Hartog
Ik heb een huis uit 2000. Geschakeld vrijstaand. Isolatie is hr++ glas. Opervlakte totaal is 195m2. Ik gebruik nu tussen de 1400 en 1600 aan gas. Nu is de cv gesneuveld en ben ik me aan het oriënteren voor gasloos. Ik kook elektrisch en warm water voor keuken is via een cooker. Ik gebruik alleen warm water voor de douche. Er wordt nooit langer dan een half uur achter elkaar gedoucht. Ik heb zonnepanelen op het dak liggen 11 stuks met 320 wp. Mijn probleem is dat ik veel lees over vloer verwarming. Ik heb in de keuken en badkamer elektrische vloer verwarming liggen. Hiervan heb ik in de winter eigenlijk alleen de keuken aan. +/- 4 uur per dag. Voor de rest heb ik beneden 3 convector Putten met speedfans erop. De rest van de woning zijn radiatoren en dan de 11 en 22. Boven hebben we buiten als het echt vriest geen radiator aan staan. Dus verwarmen is voornamelijk met de 3 Putten en gang radiator een 22 model.
Als ik naar een warmtepomp wil moet ik dan veel aanpassen? Is een zonneboiler

Roy den Hartog
Een must? En moet ik ook radiatoren vervangen en waar moet ik dan aan denken? Is een kruip ruimte ook iets waar je de unit kan neerzetten? De temp is daar constanter.
Klimaatexpert.com
Beste Roy,

dank voor je vraag, normaal zouden we gereageerd hebben met de vraag of je de ketel op 50 gr. Celsius kunt zetten en ondanks deze lagere temperatuur het huis nog steeds comfortabel warm kunt krijgen / houden. Wellicht heb je daar informatie over of heb je dat al eens geprobeerd.

De speedfans suggereren namelijk al een beetje dat er een lagere aanvoer temperatuur word gebruikt. De overige radiatoren zouden daarna ook met speedfans uitgevoerd kunnen worden waardoor de aanvoertemperatuur van de warmtepomp omlaag kan en daarmee het rendement van de warmtepomp hoger.

mocht je deze informatie hebben, stuur dan je reactie rechtstreeks naar info@klimaatexpert.com.

met vriendelijke groet
Klimaatexpert Webcare

Daniel van overbeek
Ook ik vind bijna geen lucht water warmtepompen met een scop van hoger dan 5 die ongeveer 5kW aan warmte kunnen leveren. Een hogere scop krijg je vaak bij grotere 3 fasen warmtepompen heb ik gezien, maar boven de 5 kom ik niet vaak tegen als ik zoek en de specificaties lees.
Wat betreft de energielabels is het ook onduidelijk. Als ik een COP vergelijk bij A7/35 dan heeft de ene pomp een A ++ en de ander A+++. Dit terwijl de COP waarde soms lager is. Ik dacht dat de labels het makkelijker moesten maken?
Dan hebben we het nog niet gehad over het appels met peren vergelijken van het geluid dat de verschillende apparaten produceren. Dit alles doet mij zwaar twijfelen geld stoppen in een warmtepomp terwijl ik nu minder dan 1200m3 gas verbruik voor verwarming van een groot en goed geïsoleerd huis met 35 graden verwarming

Rudy Martens
Op de documenten van onze warmtepomp staan cijfers die jullie niet gaan geloven. In de Vaillant installatie en onderhoudshandleiding aroTHERM 0020243714_03 staan data beschreven voor werking bij buitentemperaturen van -20°C (ja min 20 graden Celcius). Bij de laatste winterprik van -5 tot -10°C noteerden wij een stroomverbruik op onze digitale meter tussen de 30 en 35 Ampère.
Voor mij is dus dat hele gedoe van de warmtepompen de grootste bullshit van de eeuw. Eenieder dit tegenspreekt geen probleem: Ik stel voor dat die persoon volgende winter onze elektriciteit factuur betaald. Daarbovenop komt dan het lawaaiprobleem. Wie wil er nu leven in een ecologische woning met gebrom van koelcompressors? De koelunits van onze woningen zijn hoorbaar voor onze overburen. Repliek van een technieker van Vaiillant: "Mijnheer, dat is allemaal inbeelding."
Ik en al mijn buren zij nu grote tegenstanders van dit warmtepomp gedoe.

René Vermeulen
Met deze informatie kunnen we niets. Het nummer wat je opgeeft is van de handleiding en niet het type van je pomp. Het amperage wat je noemt klinkt hoog, maar is waarschijnlijk van je gehele woning en niet alleen van je pomp. Indien je woning enkel fasig is aangesloten op het net (1x230V/40A) is 35A met inbegrip van een warmtepomp niet raar. Wat je ook niet aangeeft is de temperatuur van het water in je verwarmingssysteem was dit 35grc of bv 55grc. Dit laatste zegt zeer veel over het rendement waarop de pomp zal werken. Min 10grc buiten en 55grc betekent een slecht rendement en dat ligt dan niet aan de pomp maar aan je verwarmingsystemen.
Rudy Martens
Referentie op de doc.: "VWL 58/5 IS" Ontwerpvermogen max. 5,4kW
Het verbruik in Ampère is afgelezen op de digitale meter, 's ochtends om +-4u. Geen ijskast of ander toestel draaiende (enkel een led lamp in de gang stond aan). Het verwarmingssysteem is vloerverwarming verbonden aan de Vaillant tower. Aanvoer T van het water in het verwarmingssysteem vind ik niet terug. Het water in de boiler (185L) van de Vaillant tower staat op 60°C. Dit laatste is reeds verminderd naar 56° omdat vanaf 57° een element van 6kW gebruikt wordt om bij te verwarmen. Elektrisch net: Twee fasen van 40A. Raar blijft wel dat meer verbruikskosten hebben dan in een oude woning in een BEN30 woning en met een gesofisticeerde WP. Twee gespecialiseerde techniekers kwamen reeds langs en die stelden beiden de WP op een andere manier in. Resonantie (gebrom dat je hoort) blijft echter het ergste ondanks dat de pomp op fluister-niveau" staat. Dit laatste hoor je goed omdat de muren uit kalkbeton blokken bestaan.

R.Vermeulen
Ik denk dat wanneer je in de meterkast op je kWh meter of hoofdschakelaar kijkt, dat je daar alleen L en N vind en niet L1, L2, L3 en N. Ik vermoed dat je woning gewoon op 1 fase (dus L+N) is aangesloten. De binnen unit (VWL 58/5 IS) heeft een eigen aansluiting en vermogen van 5,4kW via een ouderwets verwarmingselement. Dit vermogen geeft 23,5A. Je hebt ook nog een buiten unit, onduidelijk welke maar deze geeft op 1 fase tussen 11,5 en 21,3A afhankelijk van het type. Eigenlijk wil je dat het boiler element (5,4kW) normaal niet aan gaat omdat de WP de boiler hoort te verwarmen. Het element mag alleen bijspringen wanneer het niet lukt of voor desinfectie. Indien ze beiden inschakelen zit je inderdaad zo boven de 30A. Wat interessanter is om te weten is je jaarlijkse elektriciteitsverbruik in kWh en het vloeroppervlak van je woning.
R.Vermeulen
Een collega van mij heeft een royale vrijstaande woning van ca 10 jaar oud uitgerust met een Stiebel bodemwarmtepomp. Zijn totale energie verbruik is ruim 7000kWh op jaar basis, dat is zeer netjes. Boven genoemde waarden heb ik uit de specificaties van Valliant zelf op hun site, het zijn maximaalwaarden. Kijk nog eens naar je verbruik in kWh en het type buiten unit.
Rudy Martens
Je kan tot in het eindeloze diskuteren over warmtepompsystemen. Maar ik heb nog nooit een antwoord gekregen waarom de jaarlijkse warmtekost van een kleine (=beter geisoleerde) BEN30 woning met gesofisticeerde warmtepomp en balansventilatie met wamterecupuratie groter of gelijk is aan een grotere oudere wonin, bouwjaar 1919, uitgerust met een Daalderop chaufage met convectoren.
Het antwoord is eenvoudig: Een warmtepomp werkt maar goed tot -5°C.
Om dat te verdoezelen steekt men in die moderne warmtepompen een klassiek oud verwarmingselement (bij ons 6 kilowatt!).
Ik blijf er dus bij dat heel dat warmtepomp systeem als verwarming in onze contreien boerenbedrog is.
Financieel is dat dus al een flinke ontgoocheling bij de aankoop van onze BEN30 woning.
Daarbovenop komt dan nog dat je met die warmtepomp alle dagen geconfronteerd wordt met gebrom (resonantie) net alsof men in de buurt graafwerken aan het uitvoeren is. Prachtige techniek!


R.Vermeulen
Aangezien u nergens aangeeft hoe hoog u verbruik dan wel niet is in relatie tot uw woning blijft de oorzaak gissen. U heeft het over kosten. Indien u uit België komt, dan ligt een zeer belangrijk deel van de oorzaak in een aanzienlijk prijsverschil tussen gas en elektra in België versus Nederland. In België is elektriciteit veel duurder dan gas. Dus als u een transitie heeft gemaakt van Gas naar Elektra, ligt dat verhaal in België financieel heel anders dan in Nederland. Bovenin de reacties vind u daar ook een opmerking over. Wat u warmtepomp betreft is deze waarschijnlijk verkeerd gedimensioneerd. Bij een goed geïsoleerde woning met een juist verwarmingssysteem (vloerverwarming) mag bij een paar graden onder nul de hulpverwarming absoluut niet aanspringen.
Rudy Martens
Ik woon inderdaad in Belgie.
U zit er raak op dat het toestel verkeerd gedimensioneerd is. Dat vond ik na het downloaden van de installatiehandleiding. Dat hebben we nu gemeld aan de aannemer. Zijn installateur blijkt bovendien meerdere installatierichtlijnen van de fabrikant niet gevolgd te hebben. Ik hoop dat ze de fouten kunnen herstellen (de woning is nog niet definitief opgeleverd). Bedankt voor uw technische opmerkingen, u heeft mij in de goede richting gestuurd.

R.Vermeulen
Ik hoop dat u er uit komt. Ik heb nog geen warmtepomp dus ik volg de discussie met interesse. Het valt mij op dat veel fabrikanten van CV ketels vaak maar matige warmtepompen bouwen en weinig zinvolle technische gegevens verspreiden. Heel anders dan Nibe bijvoorbeeld een merk uit Zweden.
Rudy Martens
Inderdaad héél veel technische info bij onze lucht water WP waar ik als gebruiker weinig aan heb. je zou een workhop moeten volgen om een beter inzicht te bekomen.

Wij kochten ons huis "sleutel op de deur", en moesten de installatie aanvaarden die men voorzien had (sanitair warm water en vloerverwarming 100% via een lucht-water warmtepomp). Rekening houdend met de lage COP onder 0°C. zou ik eerder aanraden om een kleine HR gasboiler te gebruiken in de winter en een lucht water warmtepomp in de tussenseizoenen. Je zou dan ook een lucht-lucht warmtepomp kunnen gebruiken (prijsgunstiger en goede COP tot iets onder het vriespunt).

Bart
Beste lezer,

Ik hoop dat u mijn vraag kunt beantwoorden.

Ik huur een nul op de meter woning met warmtepomp een wtw unit en een omvormer op zolder en er ligt vloerverwarming. Heel heer jaar door voel ik een kou in de woning het beste te omschrijven alsof het 24/7 tocht. De buren hebben dit probleem niet. Zou de oorzaak hem in de wtw unit kunnen zitten of warmtepomp? Dat deze misschien verkeerd staan ingesteld op bijvoorbeeld heel het jaar door koudere lucht de woning inblazen.

De woningbouwvereniging is hierin niet behulpzaam.

In theorie werkt alles volgens hun. Maar theorie en praktijk zijn toch 2 verschillende dingen.

Alvast bedankt.

Mvg.

Bart

Rudy Martens
Beste Bart,
Ik vermoed dat je een een balansventilatie in jouw woning hebt. Die "tocht" zou dan afkomstig kunnen zijn van dat toestel.
In onze straat (11 woningen) heeft bijna iedereen de zekeringen van die BV uit gezet (eigenlijk mag dat niet, maar ja...).
In de zomer OK, je verlucht met voldoende ramen die je dag en nacht open laat staan. Maar wat dan in de winter als het koud en vochtig is???

In België stel ik vast dat bouwmaatschappijen en projectontwikkelaars die nieuwe normen (WP en balansventilatie) vierkant aan hun laars lappen.
De BV is meestal op het nippertje berekend en voldoet niet in de erg koude wintermaanden.

Dan spreek ik nog niet over de resonantie van de warmtepomp. De meeste van mijn buren moeten 's nacht de zekeringen uit zetten of je kan niet slapen door het gebrom.
Reactie van een specalist van Vaillant: Mijnheer dat is inbeelding van jou en je buren!
En daar sta je dan met je energiezuinige BEN30 woning.
Ik ben sterk ontgoocheld, maar wat doe je eraan?

Bart
Beste Rudy,

Het klopt dat ik een balansventilatie heb met wtw unit. Ik heb de stekker daarvan er meerdere keren uitgetrokken echter blijf ik een gevoel van tocht overhouden.

Inderdaad wat kun je eraan doen. Erachteraan blijven gaan in mijn geval aangezien ik een huurder ben.

Anders wonen noemen ze het en je moet eraan wennen. Nou mij lukt het niet.

Ik hoop dat uw problemen snel worden opgelost. Bedankt voor uw reactie, heb ik veel aan.

Mvg.


Anderen bekeken ook:

POLL: Wat is het het belangrijkste in uw huis?
Een moderne televisie
Een droomkeuken
Verwarming en warm water
Een schitterende badkamer
Stem

"Dankzij Klimaatexpert is het energielabel van ons kantoorgebouw verbeterd en zijn onze lasten verminderd dankzij een lager energieverbruik."

Marcel Spierings, KSR

"Een winkelpand werd maar niet verhuurd, totdat wij besloten het te verduurzamen. Klimaatexpert heeft ons perfect geadviseerd en de doelstellingen snel gerealiseerd."

Hugo Braaf, Ten Cate Bedrijfshuisvesting

"De mogelijkheden op het gebied van warmtepompen zijn zo divers, dat wij door de bomen het bos niet meer zagen. Klimaatexpert heeft ons adequaat geadviseerd en met een exploitatiebereking wisten we van te voren precies waar we aan toe waren. We zijn blij met het eindresultaat en onze energierekening!"

Kees van Poppelen, Harderwijk

"In mijn enthousiasme, en met een behoorlijke dosis 'eigenwijsheid', en ook weinig begrijpend over de standaard bouwprocessen, ben ik aan de slag gegaan. Gelukkig heb ik een aantal mensen ontmoet die mij geholpen hebben met de realisatie van een energie neutraal gebouw." 

Mike Lubbersen, Grayle, leverancier van zonne-energiesystemen

"Vanwege het platte dak, waren hete zomernachten geen pretje in onze slaapkamers. We slapen nu weer heerlijk. Nooit geweten dat je met een airco ook energiezuinig kan verwarmen."

Bernadette Langehuijzen, Veenendaal