Warmtepomp en CV-ketel kosten vergelijken

Financiële onderbouwing voor uw keuze.

Financiële onderbouwing voor uw keuze.

In dit artikel vergelijken we de kosten tussen een lucht/water warmtepomp en een Cv-ketel op gas. We hebben eerder aangetoond dat een luchtwarmtepomp in een woonhuis financieel interessanter is dan een grond gebonden warmtepomp in een uitgebreide blog. De aardwarmtepomp komt daarom niet voor in dit vergelijk.

kWh en m3 - Appels en Peren

Een Cv-ketel werkt op gas en een lucht/water warmtepomp heeft elektriciteit nodig om warmte uit de lucht te kunnen onttrekken. Elektriciteit koop je per kWh en kost € 0,214 per eenheid en gas koop je per kuub en kost € 0,66 per m3. Een vergelijk tussen appels en peren dus.

Om een eerlijk vergelijk te maken, moet je van de eenheden appels en appels maken. Dat hebben we gedaan door de energie van gas uit te rekenen in kWh. De uitkomst daarvan is dat 1 m3 gas overeenkomt met 9,7 kWh. Dat betekent dat 1 kWh gas € 0,66 / 9,77 = € 0,068 kost en 1 kWh elektriciteit nog steeds € 0,214. Gas is dus veel goedkoper dan elektriciteit.

Appels met peren

"Kies voor groen, betaal je blauw"

In bovenstaande vergelijk is uitgegaan van het elektriciteitstarief in de verbruiksgroep tot 10.000 kWh, dus met name particulieren en kleine bedrijven. De invloed van de energiebelasting is binnen deze groep het hoogst. Het is bijzonder jammer dat een belasting die een kwart eeuw geleden werd ingevoerd om het energieverbruik in woningen te beperken, nu het nemen van maatregelen die energie besparen juist belemmert. Wie wil overstappen van gas naar elektriciteit voor verwarming en warm water wordt gestraft met een extra hoge energiebelasting. Nog een laatste vergelijking: De energiebelasting op gas is 26,3 eurocent per 9,77 kWh. Dat is 2,69 eurocent per kWh. Voor elektriciteit is dat in de laagste verbruiksgroep 12,32 eurocent. De techniek heeft in die kwart eeuw gelukkig niet stil gestaan. Warmtepompen voor de verwarming en warm watervoorziening zijn steeds efficiënter geworden, waardoor een warmtepomp toch al loont. Sterker nog, u kunt zelfs flink besparen. Daarnaast verandert gelukkig het beleid van de overheid, waardoor de belasting op gas stijgt om het gebruik ervan te ontmoedigen en de belasting op elektriciteit daalt.

Kies voor groen en betaal je blauw

Rendement Cv-ketel op gas

Een Cv-ketel op gas heeft te maken met verliezen. De warmte die vrijkomt met het verbranden van gas, kan niet voor 100% worden overdragen aan het water dat wordt verwarmd. Er is altijd sprake van warmteverlies wat neerkomt op een rendementsverlies. Daarnaast ontstaat er tijdens het verwarmen van het water in de Cv-ketel waterdamp die samen met rookgassen uit het schoorsteen verdwijnt. In het geval van een HR ketel, wordt de waterdamp gecondenseerd en de warmte die daarbij vrijkomt weer opgevangen. Dat betekent minder verlies en een hoger rendement. Maar het rendement kan dus nooit 100% of hoger zijn. Het gemiddelde rendement van een Cv-ketel is 90%.

shutterstock 713693692

Rendement en COP van een Warmtepomp

Een luchtwarmtepomp onttrekt warmte uit de buitenlucht. Voor dat proces is elektriciteit nodig. De verhouding tussen de afgegeven warmte van de warmtepomp tegenover het elektriciteitsverbruik is de COP. Wanneer er van alle  energie die een warmtepomp nodig heeft, vier delen uit de buitenlucht komen en één deel uit elektriciteit, dan is de output 5 kWh warmte. De COP is in dit voorbeeld 5. In een rekensom ziet dat er als volgt uit:

besparing warmtepomp 3

besparing warmtepomp 4

Hoe hoger het COP getal, hoe zuiniger de warmtepomp, want het verbruik van elektriciteit is lager. De terugverdientijd van een warmtepomp met een hoge COP is daarom korter en er zijn minder zonnepanelen nodig om het verbruik ervan te compenseren.

Het rendement van de warmtepomp is in dit voorbeeld 500%. Want voor één deel elektriciteit heb je 5 delen warmte. Dat is 5,6 keer beter dan het rendement van een Cv-ketel op gas. Anders gezegd, een warmtepomp is 5,6 zuiniger dan een Cv-ketel op gas.

Hoe werkt een warmtepomp?

20180910 160021 copy copy

Omslagpunt Cv-ketel en lucht/water warmtepomp

Ook al is elektriciteit vanwege de hogere belasting duurder dan gas, vanwege het betere rendement is een warmtepomp dus toch interessant. Nu is de vraag, hoeveel COP minimaal nodig is om goedkoper te zijn dan gas. Dat is uit te rekenen met deze som:

besparing warmtepomp 6

 

besparing warmtepomp 5

Een COP van 2,83 over het gehele seizoen is absoluut haalbaar. En zeker voor particuliere woningen kunnen met de huidige warmtepomptechniek SCOP’s (gewogen jaargemiddelde van de COP) hoger dan 5 behaald worden. Daarnaast zijn er ook niet kosten gerelateerde redenen om voor een warmtepomp te kiezen. Denk bijvoorbeeld aan comfort of aan het feit dat een warmtepomp niet alleen verwarmt maar ook kan koelen en zo ieder seizoen voor een aangename temperatuur zorgt.

Maar wanneer we daadwerkelijk willen weten wat we kunnen besparen met het toepassen van een warmtepomp, dan moeten we met nog een aantal andere zaken rekening houden. Zoals het verbruik, de teruggave van energiebelasting en het vastrecht.

Lucht/Water Warmtepomp

Verbruik en besparing op kosten Warmtepomp versus Cv-ketel

Om een beeld te krijgen van de besparing, moeten we beginnen met het verschil in kosten te berekenen. Hiervoor is het enerzijds van belang te bepalen in welk verbruikstarief een woning of gebouw valt en anderzijds wat het verbruik in de praktijk zal zijn. Laten we als voorbeeld het verbruik in een gemiddelde woning nemen. Het gasverbruik in deze woning is 1.800 m3, waarvan 1.400 m3 voor verwarming en 400 m3 voor warm tapwater. Uit 1 m3 aardgas kan 9,77 kWh energie gehaald worden. Het ketelrendement is 90%. In de praktijk betekent dit:

1.400 x 9,77 kWh x 0,9 = 12.310 kWh aan warmtebehoefte.

Vloerverwarming warmtepomp

Willen we dit vergelijken met het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp dan zullen we die 12.310 kWh aan warmte moeten delen door het seizoensrendement (de SCOP) van de gekozen warmtepomp. De SCOP van de verschillende typen en capaciteiten van warmtepompen is over het algemeen terug te vinden in de technische specificaties. De warmtepomp voor deze woning heeft een capaciteit van 7 kW en een SCOP van 5,2. Het elektriciteitsverbruik voor warmte in ons voorbeeld wordt dan 12.310 : 5,2 = 2.367 kWh. Daar moet bij opgemerkt worden dat we in dit voorbeeld enkel uitgaan van de verwarmingstoepassing van de warmtepomp. Het verbruik voor het produceren van warm tapwater en legionellabestrijding laten we in dit kader buiten beschouwing aangezien dit nagenoeg break-even zal zijn ten opzichte van een Cv-ketel.  

Maar wat zegt dit nu over de kosten en besparingen? Die vraag kan op twee manieren benaderd worden. De eerste is de prijsbenadering. We blijven nog even bij hetzelfde voorbeeld en gaan uit van het laagste verbruikstarief (hoogste energiebelasting) bij het bepalen van de elektriciteitsprijs per kWh. Deze elektriciteitsprijs is 21,4 eurocent. Dit vermenigvuldigd met 2.711 kWh brengt het totaal op € 506,54 De gasprijs per kWh met een correctie voor het rendement is 7,55 eurocent (0.068 / 0.9). Dit vermenigvuldigen we met 12.310 kWh en brengt ons op een totaal van € 929,41 Het verschil € 929,41 – € 506,54 = € 422,87 is de dan de besparing in verbruik.  

Een andere benadering is de besparingsbenadering. Hierbij gaan we uit van onderstaande formule:

besparing warmtepomp

In cijfers:  

besparing warmtepomp 2

De besparing is dus ca. € 420 !  
*Dit is een gemiddelde; leveranciers hanteren verschillende tarieven.

Meer info over warmtepompen

Energiebelasting, vaste leveringskosten en netbeheerkosten

Om het beeld van kosten en besparingen compleet te maken, moeten we ook de teruggave van energiebelasting, het vastrecht en netbeheer meewegen. Onze overheid vindt dat iedereen recht heeft op een bepaalde hoeveelheid elektriciteit voor primaire levensbehoeften zoals licht, koelkast en wasmachine. Daarom wordt als compensatie een vermindering op de energiebelasting gegeven. Dit wordt achteraf verrekend via de heffingskorting van de elektriciteitsleverancier. Deze vermindering op de energiebelasting geldt alleen voor stroom en iedere aansluiting met verblijfsfunctie komt er voor in aanmerking. Ofwel ieder adres waar iemand woont of werkt. De heffingskorting is voor iedereen gelijk. Deze is dus ook niet van invloed op de keuze voor een Cv-ketel of warmtepomp.  

De vaste leveringskosten, voorheen ook wel vastrecht genoemd, zijn een heel ander verhaal. De vaste leveringskosten moeten aan de energieleverancier betaald worden voor de levering van energie. In principe zijn deze leveringskosten een vast bedrag per maand. Verschillende energieleveranciers kunnen wel verschillende vaste leveringskosten in rekening brengen. Elektriciteit hebben we altijd nodig. Voor onze verlichting, de wasmachine, de TV etc. Afsluiten is geen optie en je betaalt dan ook niet meer of minder vaste leveringskosten voor het feit dat je een warmtepomp gebruikt. Dat geldt niet voor gas. Vaste leveringskosten voor gas worden enkel voor de ketel betaald en wie zich laat afsluiten hoeft deze ook niet meer te betalen. Gemiddeld zijn de vaste leveringskosten voor gas € 7,60 per maand. Naast deze besparing vervallen bij afsluiting van gas ook de kosten voor netbeheer (aansluiting, meter, transport). De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van de capaciteit  van de elektriciteits- en gasaansluiting. Voor een gasaansluiting is dat gemiddeld € 10,20 per maand. Voor het afsluiten van gas mag dus € 7,60 +
€ 10,20 x 12 (maanden) = € 213,60 per jaar opgeteld worden bij de besparing.

De totale besparing komt dan uit op € 420,- (op verbruik) + € 213,60 (voor afsluiten gas) =  € 633,60 per jaar!

Financieel Duurzame investering

Kosten besparen met de warmtepomp

Een vergelijking tussen de Cv-ketel en de warmtepomp op basis van kosten en besparingen leert ons dat forse besparingen mogelijk zijn bij het toepassen van een warmtepomp. Een deel van die besparing wordt gevonden in het verbruik. Sluiten we bovendien het gas helemaal af en kiezen we volledig voor een warmtepomp en koken op elektriciteit (zoals inductie) dan is een kostenbesparing van zo'n € 630,- per jaar heel reëel. Wie kiest voor een hybride oplossing bespaart niet op de afsluiting van gas en heeft bovendien een lagere besparing op verbruik. Zorgt de ketel bijvoorbeeld de helft van de tijd voor de verwarming dan is de besparing op verbruik ook de helft. In ons voorbeeld is die besparing dan slechts € 420,- / 2 = € 210,-. Vanwege 2 x onderhoud en 2 x afschrijving bij een hybridewarmtepomp, namelijk voor de warmtepomp én de gasketel, is de besparing met een hybridewarmtepomp slechts enkele tientjes per jaar ten opzichte van een gasketel.

Bestaande woning versus nieuwbouwwoning

In dit voorbeeld zijn we uitgegaan van huis met goede isolatie en een laag temperatuur afgiftesysteem zoals vloerverwarming, fancoilunits of radiatoren met een Climatebooster. In dat geval verbruikt de warmtepomp het minst en is de SCOP van 5,2 reëel. Bij een nieuwbouwhuis is goede isolatie altijd het geval. Bij een bestaande woning die niet goed is geïsoleerd zijn er twee opties: of na-isoleren of een hogere COP op de koop toe nemen. In het laatste geval zijn er meer zonnepanelen nodig om het verbruik van de warmtepomp te compenseren, dan bij goede isolatie en een laag temperatuur afgiftesysteem.

Vloerverwarming i.c.m. een warmtepomp

shutterstock 794108911 2 copy

Kosten aanschaf Warmtepomp t.o.v. Cv-ketel + terugverdientijd

De aanschafprijs van een HR Cv-ketel is zo’n € 2.000,- en een laag temperatuur lucht/water warmtepomp kost tussen de € 7.000,- en € 12.000,- , ervan uitgaande dat je ook een (geïntegreerde) boiler voor warm tapwater nodig hebt. In het geval van een goed geïsoleerde woning, is de warmtevraag lager en ga je uit van een warmtepomp met een kleinere capaciteit. We kiezen een lucht/water warmtepomp met een capaciteit die past bij het bovenstaande voorbeeld en rekenen daarom met € 9.000,-.

De overheid geeft op energiezuinige warmtepompen een subsidie in dit geval van € 2.000,-, die in mindering kan worden gebracht op de investering. Om de meerinvestering van een lucht/water warmtepomp t.o.v. een Cv-ketel op gas uit te rekenen, moet de prijs van de Cv-ketel van de investering worden afgetrokken, waardoor de meerprijs van een warmtepomp € 9.000,- – € 2.000,- – € 2.000,- = € 5.000,- is in het geval van een bestaande woning. Een natuurlijk moment zou zijn wanneer uw Cv-ketel aan vervanging toe is en u die € 2.000,- toch zou uitgeven. De terugverdientijd van de warmtepomp is in dit voorbeeld 5000 / 630 =  7,9 jaar.

Warmtepomp kosten t.o.v. CV ketel

Hoe meer gas u verbruikt, hoe meer er valt te besparen met een warmtepomp, hoe sneller de investering is terugverdient. Verder is het mogelijk om het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp te compenseren met zonnepanelen op het dak. In dat geval bent u zelfvoorzienend en dat heeft ook invloed op de terugverdientijd. Bij grotere projecten, die veel elektriciteit verbruiken en in een andere belastingschaal vallen en daardoor minder per kWh voor elektriciteit betalen, is de besparing t.o.v. gas nog groter.

In het geval van een nieuwbouwhuis, zijn de cijfers nog gunstiger. Daar spelen namelijk nog een aantal factoren mee die van de investering afgetrokken kunnen worden. Er hoeft namelijk geen gasleiding naar het huis gelegd te worden door het nutsbedrijf zoals Liander à € 869,-. Dit geldt bij een maximale afstand van 25 meter naar de hoofdgasleiding, alles daarboven kost € 33,- per meter.  Daarnaast hoeft er ook geen distributie van gas plaats te vinden in het huis, waardoor hier geen leidingwerk en rookgasafvoer voor aangelegd hoeft te worden à € 800,-. Beide bedragen kunnen dus van de totaalinvestering extra worden afgetrokken, zodat de meerinvestering van een warmtepomp t.o.v. een Cv-ketel op gas in een nieuwbouwhuis uitkomt op: € 9.000,- – € 2.000,- – € 2.000,- – € 869,- – € 800,- = € 3.331,-

Die meerinvestering is nog sneller terugverdient, namelijk in € 3.331,- / 630 = 5,3 jaar.

In dit vergelijk hebben we het nog niet eens gehad over de meerwaarde van het huis of gebouw. De marktwaarde van uw object zal stijgen wanneer er niet meer verwarmd hoeft te worden met gas.

Wilt u weten hoeveel u kunt besparen met een warmtepomp in uw situatie?
Vul dan de vragenlijst in en ontvang vrijblijvend een indicatie op maat.

Ontdek hoeveel u kunt besparen

Warmtepomp kosten - altijd maatwerk

Het voorbeeld hierboven is voor een gemiddeld huis, maar de uitkomst van de berekening is bij elk huis (en zeker bij elk bedrijf) anders. Klimaatexpert.com inventariseert aan de hand van een vragenlijst uw situatie. Op basis hiervan kunnen we nauwkeurig een indicatie geven van de te verwachten investering en de te verwachten besparing.

Als de uitkomst u aanstaat, maken we samen met een partner installateur een afspraak met u voor het maken van een concrete offerte. Op die manier weet u op voorhand precies waar u aan toe bent.

Nieuwsgierig naar hoeveel u kunt besparen? Neem contact op met Klimaatexpert.com via de oranje knop, mail info@klimaatexpert.com of bel 088-1460000.

Waar kunnen wij u mee helpen?

Onze Klimaatexperts geven zo snel mogelijk antwoord

Stefan d e Jong
Wij verwachten eind 2020 een nieuwbouwappartement van 88 m2 te betrekken. We hebben de keus, gasloos en betalen dan 9400 euro meerwerk voor de lucht/water warmtepomp. De hoofdverwarming is vloerverwarming en er worden 4 zonnepanelen op het dak geplaatst per appartement. In de begeleidende info en door de makelaar wordt de optie met warmtepomp sterk afgeraden. De levensduur zou circa 8 tot 9 jaar zijn, je verbruikt veel meer stroom ( zonder onderbouwing) en de techniek staat in de kinderschoenen en zal de komende jaren sterk verbeterd worden. Dan kun je beter nu met een CV starten en in de toekomst overstappen omdat de voorzorgsmaatregelen als zijn getroffen. Ruimte op het dak voor de pomp en kanalen naar de woning/meterkast.
Kan ik er op vertrouwen dat deze info klopt?

Mvg
Stefan de Jong
Het betreft een appartementencomplex van 40 woningen, start bouw mei 2019

Marnix Rozenga Duurzame Techniek HVAC
De makelaar spreekt waarschijnlijk beter Pools dan dat hij verstand heeft van warmtepompen. Word in je woning een warmtepomp goed gedimensioneerd en geïnstalleerd dan zal deze zeker goedkoper draaien dan een cv ketel.
Qua levensduur kan je ervan uitgaan dat deze zeker 15 jaar meegaat.
Persoonlijk denk ik nog iets langer aangezien in een nieuw pand de draaiuren minder zijn dan van een ouder pand.

Maarten van Dijk
Ik heb een huis van 1997.
Redelijk geisoleerd.
Ik verwarm sinds vorig jaar hoofdzakelijk elektrisch.In de toekomst INFRA-ROOD verwarmingspanelen.
400m3 gas bespaard, maar 200kWh meer elektra.
Ik heb 11 PV panelen en ben bezig met 6 extra.
Een warmtepomp kan alleen bij lage temperatuurverwarming en zeer goede isolatie.
Ik sta voor de keuze tussen dure aanleg vloerverwarming met warmtepomp en goedkopere oplossing met 17 PV en Infra-rood-verwarming.
Wat raadt U aan ?
ben lid van ons belang.van Energiewinkel bij Warenhuis Van der Veen te Assen
M.T.S -elektro( Installatietechniek).
PA3DAR (gelicenseerd radioamateur)
MHT van Dijk
Dassenslag 60
9403XX Assen
0592374989Klimaatexpert.com
Geachte heer van Dijk,

Wij danken u voor uw interesse in de Klimaatexpert.

Via de mail hebben wij u inmiddels een reactie en een aantal documentatie gestuurd.

Met vriendelijke groet,
Het Klimaatexpert TeamJac Jansen
Momenteel verbruik ik in een 3 personen huishouding met een vrijstaand huis voor verwarming met vloerverwarming, radiatoren en warmwater ongeveer 3000 m2 / jaar.
Wat moet het vermogen van een warmtepomp worden, zonder warmwater, maar met nul op de meter voor gas. Dank voor uw advies.

Klimaatexpert
Geachte heer Jansen,

Hartelijk dank voor uw reactie op onze site.

Graag helpen wij u met een advies op maat over het toepassen van een warmtepomp. U kunt daarvoor vrijblijvend onze vragenlijst invullen:
https://www.klimaatexpert.com/vragenlijst

Wij gaan ons best doen u binnen 5 werkdagen te voorzien van een geheel vrijblijvende indicatie met o.a. een geschikte warmtepomp, de kosten, de terugverdientijd en het verschil t.o.v. Cv-ketel.

Met vriendelijke groet,
Klimaatexpert.com TeamLieselot
Beste,

Wij starten binnenkort met de bouw van onze nieuwe woning. Maar wij hebben nog steeds de keuze over verwarming niet gemaakt. Ik lees heel veel artikels met verschillende en soms foutieve informatie waardoor ik niet zo goed meer weet wat de beste oplossing is. Onze nieuwbouw zal 200 vierkante meter groot zijn, waarvan 100 op de benedenverdieping die verwarmd zal worden met vloerverwarming. De bouwfirma raad ofwel gas aan (met reservoir in tuin: geen toevoer aardgas mogelijk in Ardennen) of wel een lucht/water warmtepomp. Wij zijn een gezin van 3 personen.
Wat is volgens u de beste keuze?
Alvast bedankt.

Klimaatexpert.com
Beste Lieselot,

Bedankt voor de reactie! Helaas is de informatie welke wordt gegeven erg beknopt. Zou je onze vragenlijst in willen vullen? Deze kun je vinden via; https://www.klimaatexpert.com/vragenlijst

Over het algemeen kun je wel stellen dat een warmtepomp voor een nieuwbouw woning een veel slimmere en economisch aantrekkelijker systeem is dan een propaantank.

Met vriendelijke groeten,
Klimaatexpert.com Webcare
Benieuwd of uw woning geschikt is voor een warmtepomp? Vul de vragenlijst in en ontvang een advies op maat

Ga naar de vragenlijst

Anderen bekeken ook:

POLL: Wat is het het belangrijkste in uw huis?
Een moderne televisie
Een droomkeuken
Verwarming en warm water
Een schitterende badkamer
Stem

"Dankzij Klimaatexpert is het energielabel van ons kantoorgebouw verbeterd en zijn onze lasten verminderd dankzij een lager energieverbruik."

Marcel Spierings, KSR

"De mogelijkheden op het gebied van warmtepompen zijn zo divers, dat wij door de bomen het bos niet meer zagen. Klimaatexpert heeft ons adequaat geadviseerd en met een exploitatiebereking wisten we van te voren precies waar we aan toe waren. We zijn blij met het eindresultaat en onze energierekening!"

Kees van Poppelen, Harderwijk

"Een winkelpand werd maar niet verhuurd, totdat wij besloten het te verduurzamen. Klimaatexpert heeft ons perfect geadviseerd en de doelstellingen snel gerealiseerd."

Hugo Braaf, Ten Cate Bedrijfshuisvesting

"In mijn enthousiasme, en met een behoorlijke dosis 'eigenwijsheid', en ook weinig begrijpend over de standaard bouwprocessen, ben ik aan de slag gegaan. Gelukkig heb ik een aantal mensen ontmoet die mij geholpen hebben met de realisatie van een energie neutraal gebouw." 

Mike Lubbersen, Grayle, leverancier van zonne-energiesystemen

"Vanwege het platte dak, waren hete zomernachten geen pretje in onze slaapkamers. We slapen nu weer heerlijk. Nooit geweten dat je met een airco ook energiezuinig kan verwarmen."

Bernadette Langehuijzen, Veenendaal