Warmtepomp en CV-ketel kosten vergelijken

Financiële onderbouwing voor uw keuze.

Financiële onderbouwing voor uw keuze.

In dit artikel vergelijken we de kosten tussen een lucht/water warmtepomp en een Cv-ketel op gas. We hebben eerder aangetoond dat een luchtwarmtepomp in een woonhuis financieel interessanter is dan een grond gebonden warmtepomp in een uitgebreide blog. De aardwarmtepomp komt daarom niet voor in dit vergelijk.

kWh en m3 - Appels en Peren

Een Cv-ketel werkt op gas en een lucht/water warmtepomp heeft elektriciteit nodig om warmte uit de lucht te kunnen onttrekken. Elektriciteit koop je per kWh en kost € 0,214 per eenheid en gas koop je per kuub en kost € 0,66 per m3. Een vergelijk tussen appels en peren dus.

Om een eerlijk vergelijk te maken, moet je van de eenheden appels en appels maken. Dat hebben we gedaan door de energie van gas uit te rekenen in kWh. De uitkomst daarvan is dat 1 m3 gas overeenkomt met 9,7 kWh. Dat betekent dat 1 kWh gas € 0,66 / 9,77 = € 0,068 kost en 1 kWh elektriciteit nog steeds € 0,214. Gas is dus veel goedkoper dan elektriciteit.

Appels met peren

"Kies voor groen, betaal je blauw"

In bovenstaande vergelijk is uitgegaan van het elektriciteitstarief in de verbruiksgroep tot 10.000 kWh, dus met name particulieren en kleine bedrijven. De invloed van de energiebelasting is binnen deze groep het hoogst. Het is bijzonder jammer dat een belasting die een kwart eeuw geleden werd ingevoerd om het energieverbruik in woningen te beperken, nu het nemen van maatregelen die energie besparen juist belemmert. Wie wil overstappen van gas naar elektriciteit voor verwarming en warm water wordt gestraft met een extra hoge energiebelasting. Nog een laatste vergelijking: De energiebelasting op gas is 26,3 eurocent per 9,77 kWh. Dat is 2,69 eurocent per kWh. Voor elektriciteit is dat in de laagste verbruiksgroep 12,32 eurocent. De techniek heeft in die kwart eeuw gelukkig niet stil gestaan. Warmtepompen voor de verwarming en warm watervoorziening zijn steeds efficiënter geworden, waardoor een warmtepomp toch al loont. Sterker nog, u kunt zelfs flink besparen. Daarnaast verandert gelukkig het beleid van de overheid, waardoor de belasting op gas stijgt om het gebruik ervan te ontmoedigen en de belasting op elektriciteit daalt.

Kies voor groen en betaal je blauw

Rendement Cv-ketel op gas

Een Cv-ketel op gas heeft te maken met verliezen. De warmte die vrijkomt met het verbranden van gas, kan niet voor 100% worden overdragen aan het water dat wordt verwarmd. Er is altijd sprake van warmteverlies wat neerkomt op een rendementsverlies. Daarnaast ontstaat er tijdens het verwarmen van het water in de Cv-ketel waterdamp die samen met rookgassen uit het schoorsteen verdwijnt. In het geval van een HR ketel, wordt de waterdamp gecondenseerd en de warmte die daarbij vrijkomt weer opgevangen. Dat betekent minder verlies en een hoger rendement. Maar het rendement kan dus nooit 100% of hoger zijn. Het gemiddelde rendement van een Cv-ketel is 90%.

shutterstock 713693692

Rendement en COP van een Warmtepomp

Een luchtwarmtepomp onttrekt warmte uit de buitenlucht. Voor dat proces is elektriciteit nodig. De verhouding tussen de afgegeven warmte van de warmtepomp tegenover het elektriciteitsverbruik is de COP. Wanneer er van alle  energie die een warmtepomp nodig heeft, vier delen uit de buitenlucht komen en één deel uit elektriciteit, dan is de output 5 kWh warmte. De COP is in dit voorbeeld 5. In een rekensom ziet dat er als volgt uit:

besparing warmtepomp 3

besparing warmtepomp 4

Hoe hoger het COP getal, hoe zuiniger de warmtepomp, want het verbruik van elektriciteit is lager. De terugverdientijd van een warmtepomp met een hoge COP is daarom korter en er zijn minder zonnepanelen nodig om het verbruik ervan te compenseren.

Het rendement van de warmtepomp is in dit voorbeeld 500%. Want voor één deel elektriciteit heb je 5 delen warmte. Dat is 5,6 keer beter dan het rendement van een Cv-ketel op gas. Anders gezegd, een warmtepomp is 5,6 zuiniger dan een Cv-ketel op gas.

Hoe werkt een warmtepomp?

20180910 160021 copy copy

Omslagpunt Cv-ketel en lucht/water warmtepomp

Ook al is elektriciteit vanwege de hogere belasting duurder dan gas, vanwege het betere rendement is een warmtepomp dus toch interessant. Nu is de vraag, hoeveel COP minimaal nodig is om goedkoper te zijn dan gas. Dat is uit te rekenen met deze som:

besparing warmtepomp 6

 

besparing warmtepomp 5

Een COP van 2,83 over het gehele seizoen is absoluut haalbaar. En zeker voor particuliere woningen kunnen met de huidige warmtepomptechniek SCOP’s (gewogen jaargemiddelde van de COP) hoger dan 5 behaald worden. Daarnaast zijn er ook niet kosten gerelateerde redenen om voor een warmtepomp te kiezen. Denk bijvoorbeeld aan comfort of aan het feit dat een warmtepomp niet alleen verwarmt maar ook kan koelen en zo ieder seizoen voor een aangename temperatuur zorgt.

Maar wanneer we daadwerkelijk willen weten wat we kunnen besparen met het toepassen van een warmtepomp, dan moeten we met nog een aantal andere zaken rekening houden. Zoals het verbruik, de teruggave van energiebelasting en het vastrecht.

Lucht/Water Warmtepomp

Verbruik en besparing op kosten warmtepomp versus Cv-ketel

Om een beeld te krijgen van de besparing, moeten we beginnen met het verschil in kosten te berekenen. Hiervoor is het enerzijds van belang te bepalen in welk verbruikstarief een woning of gebouw valt en anderzijds wat het verbruik in de praktijk zal zijn. Laten we als voorbeeld het verbruik in een gemiddelde woning nemen. Het gasverbruik in deze woning is 1.800 m3, waarvan 1.400 m3 voor verwarming en 400 m3 voor warm tapwater. Uit 1 m3 aardgas kan 9,77 kWh energie gehaald worden. Het ketelrendement is 90%. In de praktijk betekent dit:

1.400 x 9,77 kWh x 0,9 = 12.310 kWh aan warmtebehoefte.

Vloerverwarming warmtepomp

Willen we dit vergelijken met het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp dan zullen we die 12.310 kWh aan warmte moeten delen door het seizoensrendement (de SCOP) van de gekozen warmtepomp. De SCOP van de verschillende typen en capaciteiten van warmtepompen is over het algemeen terug te vinden in de technische specificaties. De warmtepomp voor deze woning heeft een capaciteit van 7 kW en een SCOP van 5,2. Het elektriciteitsverbruik voor warmte in ons voorbeeld wordt dan 12.310 : 5,2 = 2.367 kWh. Daar moet bij opgemerkt worden dat we in dit voorbeeld enkel uitgaan van de verwarmingstoepassing van de warmtepomp. Het verbruik voor het produceren van warm tapwater en legionellabestrijding laten we in dit kader buiten beschouwing aangezien dit nagenoeg break-even zal zijn ten opzichte van een Cv-ketel.  

Maar wat zegt dit nu over de kosten en besparingen? Die vraag kan op twee manieren benaderd worden. De eerste is de prijsbenadering. We blijven nog even bij hetzelfde voorbeeld en gaan uit van het laagste verbruikstarief (hoogste energiebelasting) bij het bepalen van de elektriciteitsprijs per kWh. Deze elektriciteitsprijs is 21,4 eurocent. Dit vermenigvuldigd met 2.711 kWh brengt het totaal op € 506,54 De gasprijs per kWh met een correctie voor het rendement is 7,55 eurocent (0.068 / 0.9). Dit vermenigvuldigen we met 12.310 kWh en brengt ons op een totaal van € 929,41 Het verschil € 929,41 – € 506,54 = € 422,87 is de dan de besparing in verbruik.  

Een andere benadering is de besparingsbenadering. Hierbij gaan we uit van onderstaande formule:

besparing warmtepomp

In cijfers:  

besparing warmtepomp 2

De besparing is dus ca. € 420 !  
*Dit is een gemiddelde; leveranciers hanteren verschillende tarieven.

Meer info over warmtepompen

Energiebelasting, vaste leveringskosten en netbeheerkosten

Om het beeld van kosten en besparingen compleet te maken, moeten we ook de teruggave van energiebelasting, het vastrecht en netbeheer meewegen. Onze overheid vindt dat iedereen recht heeft op een bepaalde hoeveelheid elektriciteit voor primaire levensbehoeften zoals licht, koelkast en wasmachine. Daarom wordt als compensatie een vermindering op de energiebelasting gegeven. Dit wordt achteraf verrekend via de heffingskorting van de elektriciteitsleverancier. Deze vermindering op de energiebelasting geldt alleen voor stroom en iedere aansluiting met verblijfsfunctie komt er voor in aanmerking. Ofwel ieder adres waar iemand woont of werkt. De heffingskorting is voor iedereen gelijk. Deze is dus ook niet van invloed op de keuze voor een Cv-ketel of warmtepomp.  

De vaste leveringskosten, voorheen ook wel vastrecht genoemd, zijn een heel ander verhaal. De vaste leveringskosten moeten aan de energieleverancier betaald worden voor de levering van energie. In principe zijn deze leveringskosten een vast bedrag per maand. Verschillende energieleveranciers kunnen wel verschillende vaste leveringskosten in rekening brengen. Elektriciteit hebben we altijd nodig. Voor onze verlichting, de wasmachine, de TV etc. Afsluiten is geen optie en je betaalt dan ook niet meer of minder vaste leveringskosten voor het feit dat je een warmtepomp gebruikt. Dat geldt niet voor gas. Vaste leveringskosten voor gas worden enkel voor de ketel betaald en wie zich laat afsluiten hoeft deze ook niet meer te betalen. Gemiddeld zijn de vaste leveringskosten voor gas € 7,60 per maand. Naast deze besparing vervallen bij afsluiting van gas ook de kosten voor netbeheer (aansluiting, meter, transport). De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van de capaciteit  van de elektriciteits- en gasaansluiting. Voor een gasaansluiting is dat gemiddeld € 10,20 per maand. Voor het afsluiten van gas mag dus € 7,60 +
€ 10,20 x 12 (maanden) = € 213,60 per jaar opgeteld worden bij de besparing.

De totale besparing komt dan uit op € 420,- (op verbruik) + € 213,60 (voor afsluiten gas) =  € 633,60 per jaar!

Financieel Duurzame investering

Kosten besparen met de warmtepomp

Een vergelijking tussen de Cv-ketel en de warmtepomp op basis van kosten en besparingen leert ons dat forse besparingen mogelijk zijn bij het toepassen van een warmtepomp. Een deel van die besparing wordt gevonden in het verbruik. Sluiten we bovendien het gas helemaal af en kiezen we volledig voor een warmtepomp en koken op elektriciteit (zoals inductie) dan is een kostenbesparing van zo'n € 630,- per jaar heel reëel. Wie kiest voor een hybride oplossing bespaart niet op de afsluiting van gas en heeft bovendien een lagere besparing op verbruik. Zorgt de ketel bijvoorbeeld de helft van de tijd voor de verwarming dan is de besparing op verbruik ook de helft. In ons voorbeeld is die besparing dan slechts € 420,- / 2 = € 210,-. Vanwege 2 x onderhoud en 2 x afschrijving bij een hybridewarmtepomp, namelijk voor de warmtepomp én de gasketel, is de besparing met een hybridewarmtepomp slechts enkele tientjes per jaar ten opzichte van een gasketel.

Bestaande woning versus nieuwbouwwoning

In dit voorbeeld zijn we uitgegaan van huis met goede isolatie en een laag temperatuur afgiftesysteem zoals vloerverwarming, fancoilunits of radiatoren met een Climatebooster. In dat geval verbruikt de warmtepomp het minst en is de SCOP van 5,2 reëel. Bij een nieuwbouwhuis is goede isolatie altijd het geval. Bij een bestaande woning die niet goed is geïsoleerd zijn er twee opties: of na-isoleren of een hogere COP op de koop toe nemen. In het laatste geval zijn er meer zonnepanelen nodig om het verbruik van de warmtepomp te compenseren, dan bij goede isolatie en een laag temperatuur afgiftesysteem.

Vloerverwarming i.c.m. een warmtepomp

shutterstock 794108911 2 copy

Kosten aanschaf Warmtepomp t.o.v. Cv-ketel + terugverdientijd

De aanschafprijs van een HR Cv-ketel is zo’n € 2.000,- en een laag temperatuur lucht/water warmtepomp kost tussen de € 7.000,- en € 12.000,- , ervan uitgaande dat je ook een (geïntegreerde) boiler voor warm tapwater nodig hebt. In het geval van een goed geïsoleerde woning, is de warmtevraag lager en ga je uit van een warmtepomp met een kleinere capaciteit. We kiezen een lucht/water warmtepomp met een capaciteit die past bij het bovenstaande voorbeeld en rekenen daarom met € 9.000,-.

De overheid geeft op energiezuinige warmtepompen een subsidie in dit geval van € 2.000,-, die in mindering kan worden gebracht op de investering. Om de meerinvestering van een lucht/water warmtepomp t.o.v. een Cv-ketel op gas uit te rekenen, moet de prijs van de Cv-ketel van de investering worden afgetrokken, waardoor de meerprijs van een warmtepomp € 9.000,- – € 2.000,- – € 2.000,- = € 5.000,- is in het geval van een bestaande woning. Een natuurlijk moment zou zijn wanneer uw Cv-ketel aan vervanging toe is en u die € 2.000,- toch zou uitgeven. De terugverdientijd van de warmtepomp is in dit voorbeeld 5000 / 630 =  7,9 jaar.

Warmtepomp kosten t.o.v. CV ketel

Hoe meer gas u verbruikt, hoe meer er valt te besparen met een warmtepomp, hoe sneller de investering is terugverdient. Verder is het mogelijk om het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp te compenseren met zonnepanelen op het dak. In dat geval bent u zelfvoorzienend en dat heeft ook invloed op de terugverdientijd. Bij grotere projecten, die veel elektriciteit verbruiken en in een andere belastingschaal vallen en daardoor minder per kWh voor elektriciteit betalen, is de besparing t.o.v. gas nog groter.

In het geval van een nieuwbouwhuis, zijn de cijfers nog gunstiger. Daar spelen namelijk nog een aantal factoren mee die van de investering afgetrokken kunnen worden. Er hoeft namelijk geen gasleiding naar het huis gelegd te worden door het nutsbedrijf zoals Liander à € 869,-. Dit geldt bij een maximale afstand van 25 meter naar de hoofdgasleiding, alles daarboven kost € 33,- per meter.  Daarnaast hoeft er ook geen distributie van gas plaats te vinden in het huis, waardoor hier geen leidingwerk en rookgasafvoer voor aangelegd hoeft te worden à € 800,-. Beide bedragen kunnen dus van de totaalinvestering extra worden afgetrokken, zodat de meerinvestering van een warmtepomp t.o.v. een Cv-ketel op gas in een nieuwbouwhuis uitkomt op: € 9.000,- – € 2.000,- – € 2.000,- – € 869,- – € 800,- = € 3.331,-

Die meerinvestering is nog sneller terugverdient, namelijk in € 3.331,- / 630 = 5,3 jaar.

In dit vergelijk hebben we het nog niet eens gehad over de meerwaarde van het huis of gebouw. De marktwaarde van uw object zal stijgen wanneer er niet meer verwarmd hoeft te worden met gas.

Stefan d e Jong
Wij verwachten eind 2020 een nieuwbouwappartement van 88 m2 te betrekken. We hebben de keus, gasloos en betalen dan 9400 euro meerwerk voor de lucht/water warmtepomp. De hoofdverwarming is vloerverwarming en er worden 4 zonnepanelen op het dak geplaatst per appartement. In de begeleidende info en door de makelaar wordt de optie met warmtepomp sterk afgeraden. De levensduur zou circa 8 tot 9 jaar zijn, je verbruikt veel meer stroom ( zonder onderbouwing) en de techniek staat in de kinderschoenen en zal de komende jaren sterk verbeterd worden. Dan kun je beter nu met een CV starten en in de toekomst overstappen omdat de voorzorgsmaatregelen als zijn getroffen. Ruimte op het dak voor de pomp en kanalen naar de woning/meterkast.
Kan ik er op vertrouwen dat deze info klopt?

Mvg
Stefan de Jong
Het betreft een appartementencomplex van 40 woningen, start bouw mei 2019

Marnix Rozenga Duurzame Techniek HVAC
De makelaar spreekt waarschijnlijk beter Pools dan dat hij verstand heeft van warmtepompen. Word in je woning een warmtepomp goed gedimensioneerd en geïnstalleerd dan zal deze zeker goedkoper draaien dan een cv ketel.
Qua levensduur kan je ervan uitgaan dat deze zeker 15 jaar meegaat.
Persoonlijk denk ik nog iets langer aangezien in een nieuw pand de draaiuren minder zijn dan van een ouder pand.

rob meier
wij hebben sinds meer dan een jaar lucht-lucht warmtepompen. Echt een aanrader. Investering veel lager dan lucht-water, je huis moet niet per se goed geisoleerd zijn. ons energieverbruik in KwH is bijna gehalveerd. Lucht-water is op papier beter, maar de praktijk ........ Onze aanpak is voor een ieder betaalbaar die bijv toe is aan vervangen cv ketel, en zo wordt NL ' vanzelf' klimaatneutraal in 2050 als we geen nieuwe cv ketels meer toestaan, en het kost een mens niet meer als anders
Marnix Rozenga Duurzame Techniek HVAC
Rob Meier, hoe douche je dan want een L/L warmtepomp kan geen warm water maken ?
Tip: Warmtepompboiler

rob meier
een electrische doorstroomverwarming, dus zeg maar een gijser op stroom. Voor 2 personen is dat echt een prima oplossing. Als je 3 teeners hebt die elke dag sporten en douchen is het een ander verhaal.

overigens, los van de verwarmingsbron, met Erfurt thermovlies Premium ' behang' (3 mm dik)m bespaar je ongeveer 25% energie (ik ben niet de enige die dat rapporteert), en geen schimmelvorming!

Marnix Rozenga Duurzame Techniek HVAC
Ik weet wat je bedoelt, ik heb hier ook een doorstroomverwarmer als backup voor mijn warmtepompinstallatie en om te ervaren hoe zo'n ding werkt. Ik verkoop en installeer namelijk ook (warmtepomp)systemen en kan zodoende klanten een eerlijk advies op basis van ervaring geven.
Een doorstroomverwarmer is voor de kleine verbruiker wel interessant, maar dubbel zo duur in gebruik als met een door de warmtepomp opgewarmde boiler dus voor 3 of meer personen liever een (wp)boiler..

Puts
@Rob

U schrijft:
je huis moet niet per se goed geisoleerd zijn.

Wat is dat voor kletskoek. Een warmtepomp werkt alleen optimaal als een huis goed is geïsoleerd. Een huis dat niet goed is geïsoleerd heeft een grotere warmtepomp nodig en verbruikt ook aanzienlijk meer energie.
Goede isolatie is een basisvereiste.

Mars
Rob heeft gelijk. Het water wat door de radiatoren loopt is ongeveer 25-30 graden. Daarom moet een huis zwaar geïsoleerd zijn vanwege dat kleine temperatuur verschil. Bij een lucht lucht warmtepomp is dat verschil veel groter en is mindere isolatie geen probleem. Goede isolatie is bij elke verwarmingsmethode beter dat ben ik met u eens. Maar het gaat hier om de verschillen tussen lucht-lucht en lucht-water.
Piet
heb je Wat tegen Polen? !!!!I*^&^&^%^!!!!
Maarten van Dijk
Ik heb een huis van 1997.
Redelijk geisoleerd.
Ik verwarm sinds vorig jaar hoofdzakelijk elektrisch.In de toekomst INFRA-ROOD verwarmingspanelen.
400m3 gas bespaard, maar 200kWh meer elektra.
Ik heb 11 PV panelen en ben bezig met 6 extra.
Een warmtepomp kan alleen bij lage temperatuurverwarming en zeer goede isolatie.
Ik sta voor de keuze tussen dure aanleg vloerverwarming met warmtepomp en goedkopere oplossing met 17 PV en Infra-rood-verwarming.
Wat raadt U aan ?
ben lid van ons belang.van Energiewinkel bij Warenhuis Van der Veen te Assen
M.T.S -elektro( Installatietechniek).
PA3DAR (gelicenseerd radioamateur)
MHT van Dijk
Dassenslag 60
9403XX Assen
0592374989Klimaatexpert.com
Geachte heer van Dijk,

Wij danken u voor uw interesse in de Klimaatexpert.

Via de mail hebben wij u inmiddels een reactie en een aantal documentatie gestuurd.

Met vriendelijke groet,
Het Klimaatexpert TeamH groenendijk
Wij wonen in een goed geïsoleerde 2 onder 1 kap(A label) per jaar is het gasverbruik 850m3.
Gezien de huidige gasprijzen overwegen wij een warmtepomp, begane vloer is voorzien van vloerverwarming. Momenteel 13 PV panelen en plaats voor nog eens 10 panelen.
Standaard in de bouw is een Inventum evolution mechanische ventilatie met warmtepomp gemonteerd (1300wat warmte als ik het goed zeg) echter deze maakt vrij veel geluid tijdens warmtepomp bedrijf.
Wat is een goed alternatief om de cv minder te gebruiken die we feitelijk als hoofd verwarming gebruiken?
Mvgr

arno Reijnen
Een goed oplossing is om te zoeken naar een combinatie van het het huidige systeem en dan aanvullen met IR panelen
Goedendag, het adres van de websie is: www.infrarood-warmtepanelen.nl/

groetjes Arno

Arno Reijnen
Hallo heer, Ik heb een bedrijf wat Infrarood warmte panelen verkoop en ik zit in Den Haag. Het klopt helemaal de combinatie van een Warmtepomp en Zonnepanelen is super. Als je dan voor de extra warmte IR paneel gebruik dan zul je verteld staan van het goede resultaat. Ik verwarm de vloeren tot 20 graden en dan is het overal in huis 18,5 graad. De verwarm ik met IR panelen. We hebben ook nog 20 zonnepanelen op dak en zijn nu bijan energie neutraal.

arjen van Suijlekom
makelaars zijn altijd oplichters danwel onbetrouwbaar
Arno Reijnen
Hallo Arjen,
Ik begrijp je reactie en het is ook zeer lastig in deze tijd en makelaars zijn niet allemaal even eerlijk. Maar in dit onderwerp spreken we meer of we ook energie zuinig kunnen wonen, er staan hier erg veel goede tips. Ons bedrijf geeft graag vrijblijvend energie-warmte advies. Bezoek ons bedrijf, we zitten in Den Haag. Het bedrijf heet Infrarood-warmtepanelen.nl en zijn zeer actie met infrarood panelen maar geven ook advies over andere combinatie dien soms heel goed zijn en soms wel beter. Elke locatie heeft zijn eigen oplossing.

Jac Jansen
Momenteel verbruik ik in een 3 personen huishouding met een vrijstaand huis voor verwarming met vloerverwarming, radiatoren en warmwater ongeveer 3000 m2 / jaar.
Wat moet het vermogen van een warmtepomp worden, zonder warmwater, maar met nul op de meter voor gas. Dank voor uw advies.

Klimaatexpert
Geachte heer Jansen,

Hartelijk dank voor uw reactie op onze site.

Graag helpen wij u met een advies op maat over het toepassen van een warmtepomp. U kunt daarvoor vrijblijvend onze vragenlijst invullen:
https://www.klimaatexpert.com/vragenlijst

Wij gaan ons best doen u binnen 5 werkdagen te voorzien van een geheel vrijblijvende indicatie met o.a. een geschikte warmtepomp, de kosten, de terugverdientijd en het verschil t.o.v. Cv-ketel.

Met vriendelijke groet,
Klimaatexpert.com TeamLieselot
Beste,

Wij starten binnenkort met de bouw van onze nieuwe woning. Maar wij hebben nog steeds de keuze over verwarming niet gemaakt. Ik lees heel veel artikels met verschillende en soms foutieve informatie waardoor ik niet zo goed meer weet wat de beste oplossing is. Onze nieuwbouw zal 200 vierkante meter groot zijn, waarvan 100 op de benedenverdieping die verwarmd zal worden met vloerverwarming. De bouwfirma raad ofwel gas aan (met reservoir in tuin: geen toevoer aardgas mogelijk in Ardennen) of wel een lucht/water warmtepomp. Wij zijn een gezin van 3 personen.
Wat is volgens u de beste keuze?
Alvast bedankt.

Klimaatexpert.com
Beste Lieselot,

Bedankt voor de reactie! Helaas is de informatie welke wordt gegeven erg beknopt. Zou je onze vragenlijst in willen vullen? Deze kun je vinden via; https://www.klimaatexpert.com/vragenlijst

Over het algemeen kun je wel stellen dat een warmtepomp voor een nieuwbouw woning een veel slimmere en economisch aantrekkelijker systeem is dan een propaantank.

Met vriendelijke groeten,
Klimaatexpert.com Webcarer
als het gezin niet groter wordt kies dan voor 2 lucht-lucht warmtepompen en een dcoorstroom electrische warmwaterverzorging, ik spreek uit ervaring, gewwldige performance en dan spaar je echt geld en mogelijke ellende zoals ik dat bij meerdere anderen zie
Floris
Beste Rob, zou een hybride oplossing voor een lucht-lucht warmtepomp ook een aanrader kunnen zijn? Wij (2 personen) verhuizen binnenkort naar een 135 m2 geschakelde 2onder1kap uit 1988, zonder vloerverwarming. De HR-ketel is wel al wat ouder maar werkt nog prima. In 2019 zijn er 10 PV panelen op het dak gelegd. Als de lucht-lucht warmtepomp minimaal 50 graden CV aanvoertemperatuur haalt, dan is dat voldoende. Dit heb ik in mijn huidige woning al getest. Eventueel zou ik met IR panelen bij kunnen verwarmen. Maar heeft het zin om de CV ketel te behouden voor tapwater (en evt voor echt koude dagen als hybride oplossing?) of is het toch voordeliger om dan een e-geiser te nemen? Wij douchen niet lang, maar kun je met zo'n e-geiser wel 10 minuten douchen of een bad met warm water vullen?
Arno
Beste Floris, mijn ervaring is als je gebruik maakt van een warmtepomp en je zorgt dat je de basis warmte in je huis hebt en daarbij Infrarood panelen gebruikt dat je een super oplossing hebt. Voor ons warm water hebben we een zonneboiler en ons water is nu al bij deze zon ruim 50 graden. Er zijn dus veel oplossingen maar de kunst zit in het vinden van de balans. IK verkoop toevallig ook IR panelen en als je IR panelen neemt zorg dan wel dat je panelen met minimaal 10 jaar garantie koopt. Geen chinese troep.

Martin van Nieuwenhoven
Wij zijn met z’n tweetjes en ik zit ook al een tijdje te dubben om van het warmtenet af te gaan en over te gaan op lucht/luchtverwarming aan gevuld met doorstroomverwarmer voor piekverwarming en warm tapwater. Zou ik een keer kunnen komen kijken hoe het er bij jou uit ziet ?
Arno
Hallo, ik heb een huis en ook mijn showroom waar we verwarmen met IR panelen voor de extra warmte en de basis verwarming doen we met de warmtepomp. Het warm water doen we met een zonnetje boiler. We zitten bijna met nul op de meter. Als je wilt komen kijken laat maar weten via mijn website. groetjes Arno Reijnen Den Haag.
Jac Jansen
Mijn vrijstaande woning, bouwjaar 1995, zonder extra isolatie, heeft op de begane grond 120 m2 vloerverwarming en op de 2e verdieping en zolderslaapkamer 100 m2 verwarmd met radiatoren. Ik heb een 12 KW Panasonic lucht warmtepomp en een 300 liter Warmtepompboiler. Mijn originele Gasverwarmingsketel hangt als back-up aan het systeem, is echter nog nooit hiervoor gebruikt. Ik stook hiermede al 2 winters en mijn totaal verbruik is ongeveer 15.000 KWh. Ook toen het bijna 2 weken -10 graden of zelfs kouder was, is mijn woning altijd aangenaam warm geweest. Het systeem loopt 24 uren per dag op het automatisch geregelde verwarmingswatertemperatuur zonder temperatuur vermindering van het verwarmingswater in de nacht, dit voorkomt extreme schommelingen van de temperatuur van het verwarmingswater en hoeft de warmtepomp geen hoge temperatuur te produceren, hetgeen gunstiger is voor een goede COP. Verder heb ik op mijn dak 44 zonnepanelen liggen die bijna de gehele elektriciteit produceren.
harry van dooren
Ik zou graag verhuizen naar een modern appartement van +/- 80 m3 met optimale isolatie, lt-verwarming en efficiënte warmtebron met zo min mogelijk uitstoot. Wat ik zou achterlaten is een maisonette (85 m2) uit 1985, energielabel C, verwarmd en bewaterd met een 28w hr-ketel uit 2016. Ik ben als thuiswerker zo'n 80% vd tijd 'binnen'. Bijbehorende energierekening: net geen €1000 per jaar (750 m3 gas en 1800 kwh elektra, beide 'groen'). Echter in alle gasloze appartementen die ik tot nu toe bezocht, zouden mijn 'stooklasten' minimaal verdubbelen. Daar zit een hoop gegoochel met vastrecht bij, maar voor een appartement dat op papier te verwarmen is met een kaarsvlam, toch een zeer onaantrekkelijke businesscase (nog los van de gedwongen winkelnering bij 1 leverancier). Recent voorbeeld: Appartement 100 m2 uit 2006 met A-label, warmtepomp en 12 zonnepanelen die 3500 kwh opleveren. Elektra-rekening na saldering €161 pmnd + €42 voor de huur van de panelen. Ik ben niet eens gaan kijken.
Arno
Alles begint met een huis wat goed is geïsoleerd en dan moet je lijken wat het beste past. Mijn ervaring is als je gebruik maakt van een warmtepomp en je zorgt dat je de basis warmte in je huis hebt en daarbij Infrarood panelen gebruikt dat je een super oplossing hebt. Voor ons warm water hebben we een zonneboiler en ons water is nu al bij deze zon ruim 60 graden. Er zijn dus veel oplossingen maar de kunst zit in het vinden van de balans. IK verkoop toevallig ook IR panelen en zit in Den Haag en als je IR panelen neemt zorg dan wel dat je panelen met minimaal 10 jaar garantie koopt. Geen chinese troep. Ben nu bezig met een project met een oud huis waar we ook met IR panelen gaan werken en folie voor de vloerverwarming

Jan
Hallo

Hartelijk dank voor deze vergelijking zo duidelijk neer te schrijven. Ik heb zelf eens de cijfers nagerekend, maar kom dan wel tot in andere conclusie. De cijfers lijken ietwat rooskleuring in dit artikel ten voordelen van de warmtepomp, maar misschien zie ik iets over het hoofd? Hierbij de berekening:

Gas
----
12000 kWh * 1/0.9 (rendements 90%) = 13333 kWh
13333 kWh = 1187 m³ = 370 euro (Vreg 21/9) = 0.31 euro/m³

* Totaalprijs factuur, dus inclusief vaste kosten.
* 11.23 is factor m³ naar kWh (getal van factuur 2020)

Elektrisch
----------
12000 kWh met warmtepomp SCOP 5.2 = 2307 kWh = 524 euro (Vreg 21/9) = 0.22 euro/kWh

Som
---
Verbruik jaarlijks = Gas - WP = 370 - 524 = -154 euro (WP duurder)
Aankoop = 6700 euro hoger dan voor LW-WP (onze offerte)
Eenmalige meerkost aansluiting gas = 1000 euro (200-300 euro Aansluiting + 700 euro Gasleidingen)

Over 15 jaar = 154*15 + 6700 - 1000 = 8010 euro (WP duurder)

Jan Detrez
Opmerkingen
-----------
* Opwarming sanitair water buitenbeschouwing. Hier doet een WP het slechter wegens lagere COP, ook de CV kan minder goed condenseren.
* Levensduur WP geschat op 10-15 jaar, gasketel eerder 10 jaar.
* Zonnepanelen buiten beschouwing. Met vervallen prosumenten tarief in 2021 kan dit slechts een deel van de energie opvangen aangezien in de zomermaanden het energieverbruik laag is. Reken hier ook de extra investering in zonnepanelen bij de aankoop som (omvormer 15j levensduur, zonnepanelen 30j levensduur).
* Voor een WP moet er altijd een 200-300 liter buffervast worden voorzien in de woning. Ook voor de buitunit moet plaats worden voorzien.
* Er zijn momenteel premies voor een plaatsing van een WP (zie artikel), maar niet voor nieuwbouw.
* Conclusie: een WP is 8010 euro duurder over 15 jaar, maar je bespaart natuurlijk op CO2.

Klimaatexpert.com
- Deel 1 -

Beste Jan,
Hartelijk dank voor uw bericht.
Het volgende gaat volgens ons niet goed in de berekening:
1 m3 gas heeft een energie van 9,77 kWh
1 m3 gas kost € 0,68
1187 m3 gas kost dus € 807,16 en niet de genoemde € 0,31
Betekent dus een besparing van € 807,16 - € 524 = € 283,16
Rekenen we hetzelfde voorbeeld nog eens door, dan wordt het een behoorlijk ander sommetje:
Over 15 jaar = € 283,16 x 15 + (subsidie + 1400) -6700 (aanschaf WP) + 1000 (meerkosten gas) + (1400 voor de ketel)) = € 1347 voordeliger in het verbruik ten gunste van de warmtepomp

Klimaatexpert.com
- Deel 2 -

Wij kunnen niet inschatten of er een nieuwe ketel nodig is of niet of wanneer het om een nieuwbouw betreft, vervalt de subsidie op de warmtepomp.

Wat wij niet kunnen verklaren is de gasprijs van € 0,31. Dat zou mogelijk zijn bij een verbruik boven de 300.000 m3 per aansluiting, maar dat is in dit voorbeeld niet het geval. Wanneer wij het internet raadplegen, dan komen wij uit tussen tarieven van € 0,677777 tot € 0,833577 per m3

Met vriendelijke groet,
Klimaatexpert Webcare


Jan
Hallo

Bedankt voor de reactie. De berekening lijken mij beide juist, alleen starten we van een andere eenheidsprijs voor aardgas. Mogelijk is dit een verschil tussen de Vlaamse en Nederlandse markt? Zoals aangegeven is mijn bron de v-test van Vreg.be . Hier is de goedkoopste leverancier voor normaal huishoudelijk verbruik 0,30 euro/kWh. De mediaan van alle prijzen is ongeveer 0,41 euro/kWh. Verder is de kWh/M3 eenheid lager in uw gegevens. Voor mijn regio in Vlaanderen is de door mij opgegeven waarde correct (bron factuur zoals aangegeven).

Klimaatexpert.com
Beste Jan,

Dank voor je reactie. Dit is dan inderdaad het verschil tussen de twee markten, Nederland en België.

Met vriendelijke groet,
Klimaatexpert Webcare

Martin Kleintunte
ik kies voor mijn mechanische ventilatiebox te vervangen voor een warmtepompboiler van 200 liter (dus combinatie van ventilatie warmteterugwinning met de produktie van mijn warm tapwater) Mijn gasverbruik voor verwarming is nu 707 m3. Ik wil naar een lucht-waterwarmtepomp. Zou de berekening kloppen dat ik dan een type nodig heb van 7,4 kW. Mijn elektriciteitsverbruik voor deze warmtepomp zou dan afhankelijk van de COP 4 of 5 ergens moeten uitkomen tussen 1450 en 1800 kWh. Kan dit kloppen. Het betreft een eengezins-tussenwoning van 185 m2 bouwjaar 2009.


arno Reijnen
Hallo, ik overwegen om de combinatie te nemen met infrarood warmte panelen. Ook zou ik beter zorgen voor het binnen halen van stroom, daar zijn ook veel mogelijkheden. Wij zijn als bedrijf in gespecialiseerd.
www.infrarood-warmtepalenen.nl

groeten Arno Reijnen

Marnix
Martin Kleintunte je hebt maar een 5 kW warmtepomp nodig, volgens mijn eigen berekening 707x8:1650= 3,42 kW Google maar eens op 'koevlaasformule'.
Verbruik is moeilijk in te schatten maar 1:2 is een mooi uitgangspunt (1m3 gas per 2 kWh stroom)

Klimaatexpert.com
Beste Martin,

dank voor je interesse in Klimaatexpert.

het gasverbruik van de woning is dit inclusief het douchen? Indien dit het geval is, gaat voor het verwarmen er nog ongeveer 95 m3 per persoon af.

vanuit gaande van de 707 m3, met in iedere kuub gas een warmteopbrengst van 9,7 kWh, zou dit in totaal 6858 kWh x 90% (rendement ketel) 6200 kWh in totaal zijn. deel dit door een COP van 4 komt dit ongeveer uit op een verbruik van 1540 kWh per jaar. Een warmtepomp met een vermogen van 5 kW zou daarmee ruimschoots de vraag kunnen dekken.

met vriendelijke groet
Klimaatexpert Webcare


s phoa
het rekenvoorbeeld klopt niet.
COP= geleverde energie uit lucht Kwh/ verbruikte energie uit electriciteit.

in het voorbeeld
4 Kwh uit buitenlucht geleverd
1 Kwh electriciteit verbruikt
COP= 4 (4:1) en niet 5 zoals beschreven.

en het netto rendement is maar 3 Kwh (4 -1).

Webcare Klimaatexpert
Beste Phoa,

Het rekenvoorbeeld klopt wel degelijk.

Er wordt 4 kWh of 4 kw uit de buitenlucht of bron onttrokken, daar wordt 1 kwh of kW aan elektrisch vermogen aan toegevoegd totaal wordt er dan geleverd 5 kW of 5 kWh
% kW geleverd 1kW erin gestopt maakt een COP van. Dit is de wijze waarop de COP wordt berkend. En ja niet alle elktrisch toegvoegdeenergie zal volledig worden omgezet in bruikbare warmte De compressor heeft een isentropisch rendement in de praktijk zal de COP 4,7 zijn Maar voor de uitleg aan de gemiddelde Nederlander willen we het eenvoudig houden het begrip COP of CSOP is al lastig genoeg.

Klimaatexpert webcare


Guido
Sommige raden een lucht-Lucht WP aan. Maar dat is niet anders dan een airco. Die kunnen ook verwarmen wat prima gaat maar is toch een hele andere beleving dan een systeem met radiatoren en vloerverwarming. Voordeel is dat je zomers ook kunt koelen en prima als extra bijverwarming.

De E-geiser die sommige suggeren is ook een prima apparaat, maar wil je een beetje comfortabel douchen moet er een flink zware electrische aansluiting beschikbaar zijn wat doorgaans in een standaard huis niet beschikbaar is. Kost dan ook de nodige aanpassingen in de meterkast en duurder tarief van de netbeheerder.

Een lucht/water WP is nog altijd de beste keus. Ook tov een Elektrische CV ketel. Toevallig van de week op een kladblokje de berekening gemaakt en na 6 jaar begint die WP al goedkoper te zijn, ondanks dat deze 4 keer zo duur is in aanschaf.

Ook die E-CV heeft al een betrekkelijk zware aansluiting nodig. Voordeel is wel dat deze zo 1 op 1 is om te wisselen met je CV ketel kwa formaat en leidingen

Arno Reijnen
Ons bedrijf adviseer al jaren om te helpen bij overstappen naar energie zuinig, soms is het beter om nog even te wachten en soms is het beter om een zonneboiler te nemen voor de badkamer en infrarood voor de slaapkamers en een warmtepomp voor de vloerverwarming in de huiskamer en keuken. Belangrijk blijft goede isolatie en niet veel warmte verlies op andere plekken.

guido
Ik krijg volgende week een installateur over de vloer voor een WP installatie. Die verkoopt alleen maar Daikin terwijl er tegenwoordig 10tallen leveranciers zijn met evenzoveel verschillende concepten en uitvoeringen. Mijn woning heeft een lessenaarsdak en daarom maar beperkte hoogte op zolder voor de binnenunit.

Hoe of waar kun je echt merk onafhankelijk advies krijgen?

Doordat ik veel van huis ben verbruik ik maar 350 kuub gas per jaar en mijn ketel is van 2016. Het is een hoekwoning uit 2002 met 4 slaapkamers. Vloerverwarming en overal HR++ glas. Ook nog pelletkachel in de woonkamer en airco in woonkamer en slaapkamer.
12 zonnepanelen. Dit jaar ruim 1000 Kwh verbruikt aan stroom en ruim 2000 terug geleverd. En 332 kuub gas. Ik kook op inductie. 1 persoons huishouden, 6 mnd per jaar staat het huis leeg vanwege werk buitenland.

Kevin Camps
Dus jullie beweren dat mijn huis met 2300 KW aan elektriciteit verwarmd is?! Zet dat op papier en het meerverbruik betalen jullie dan mag je hier direct een warmtepomp plaatsen.
Guido
Nee, dat ligt aan je huidige gasverbruik natuurlijk. 2300 Kw verbruik op een warmtepomp komt grofweg overeen met 690 kuub gas.
Kevin Camps
Dag Guido, dat klopt. En dat is mijn punt ook. In de berekening vertrekt men hier van een gasverbruik van 1400 om dan bij 2300 KW uit te komen. Wat mij betreft klopt die cop waarde helemaal niet. Of is die afgenomen in ideale omstandigheden. Een buitentemperatuur van 10 graden misschien. Men maakt beter eens een berekening in de omgekeerde richting om de werkelijke waarde van de cop te berekenen in de praktijk.
Guido
Ik weet niet over welke berekening je het hebt. Maar voor elk huis zat dan anders zijn. En verschillende types/merken warmtepompen zullen ook andere COP waardes hebben.

Maar je kunt de hoeveelheid energie die er in gas zit omrekenen naar het equivalent in elektra. En met een warmptepomp verhoog je het rendement. Natuurlijk is dit rendement bij -10 een stuk minder goed dan bij +10. Maar hoe dan ook haal je over het jaar gezien een COP dat het voordeliger is kwa verbruik in elektra dan wat het kost aan gas.

Marcel
In de berekening die jullie toepassen houden jullie alleen rekening met het gasverbruik voor verwarming (1400 kuub).
De 400 kuub voor tapwater (incl. douchen) wordt niet meegenomen.
Dit houdt in dat daar een boiler voor moet komen.
Voor tapwater in de keuken kan een Quooker combi worden gekozen, maar om te kunnen douchen zijn daar wat grovere middelen voor nodig.
Van dit verbruik zie ik niets terug in de energiebesparing berekening.
Andere optie zou zijn om voor het tapwater gas te blijven gebruiken, maar dan kan dit dus niet worden afgesloten en vervalt de besparing hierop.
Dus de cijfers zijn mijn inziens enigszins misleidend.
Toevallig heb ik een zonneboiler, dus in de warme maanden kan dit misschien net uit, maar is het ook mogelijk dat in de winter de (zonne)boiler wordt bijgewarmt via een lucht/water-warmtepomp zodat er verder geen losse boilers nodig zijn en het gas wel kan worden afgesloten?
Ter info, huidig verbruik per jaar is: ~1000m3 gas, ~3000KWh stroom.

Theo Heselmans
Zou ie deze berekening eens kunnen herhalen voor de huidige (enorm hoge) gas- en elektriciteitsprijzen?
(Juli 2022)

Arno
Hallo, ik maak niet zulke berekening en de techniek heeft niet stil gestaan.
Er zijn een berg aan mogelijkheden om van het gas af te gaan, Soms kun je beter nog even op het gas blijven maar vaak kun je beter beginnen om te gaan wisselen. Mijn bedrijf in Den Haag Infrarood-warmtepanelen.nl helpt en geeft advies hierin.

Arno
Hallo, op dit moment is het echt veel beter no met spoed van het gas af te gaan. Het verwarmen met infrarood-warmtepanelen is een goede oplossing maar er zitten ook wat adviezen aan vast. Belangrijk blijft, goede isolatie en geen koude tocht. De combinatie van zonnepanelen die ook warmwater leveren is een super oplossing. Je kun dan badwater krijgen van 55 graden en je hebt met de panelen al veel stroom. Met infrarood kun je dan de kamers en andere spots verwarmen. Wij hebben hebben hier al veel ervaring mee.


Anderen bekeken ook:

POLL: Wat is het het belangrijkste in uw huis?
Een moderne televisie
Een droomkeuken
Verwarming en warm water
Een schitterende badkamer
Stem

"Dankzij Klimaatexpert is het energielabel van ons kantoorgebouw verbeterd en zijn onze lasten verminderd dankzij een lager energieverbruik."

Marcel Spierings, KSR

"Een winkelpand werd maar niet verhuurd, totdat wij besloten het te verduurzamen. Klimaatexpert heeft ons perfect geadviseerd en de doelstellingen snel gerealiseerd."

Hugo Braaf, Ten Cate Bedrijfshuisvesting

"In mijn enthousiasme, en met een behoorlijke dosis 'eigenwijsheid', en ook weinig begrijpend over de standaard bouwprocessen, ben ik aan de slag gegaan. Gelukkig heb ik een aantal mensen ontmoet die mij geholpen hebben met de realisatie van een energie neutraal gebouw." 

Mike Lubbersen, Grayle, leverancier van zonne-energiesystemen

"Vanwege het platte dak, waren hete zomernachten geen pretje in onze slaapkamers. We slapen nu weer heerlijk. Nooit geweten dat je met een airco ook energiezuinig kan verwarmen."

Bernadette Langehuijzen, Veenendaal

"De mogelijkheden op het gebied van warmtepompen zijn zo divers, dat wij door de bomen het bos niet meer zagen. Klimaatexpert heeft ons adequaat geadviseerd en met een exploitatiebereking wisten we van te voren precies waar we aan toe waren. We zijn blij met het eindresultaat en onze energierekening!"

Kees van Poppelen, Harderwijk