Expert in warmtepompen

Totaalconcept: advies, ontwerp, levering & inbedrijfstelling

Onderstaande tekst is van toepassing op deze website. Door de webpagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacyverklaring

Klimaatexpert.com is een adviesbureau die totaalconcepten levert op het gebied van duurzaam verwarmen en koelen. Klimaatexpert.com levert zijn diensten aan particulieren en bedrijven. Bij het aanbieden van deze diensten worden gegevens verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is meestal (technisch) noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken. In de privacyverklaring wordt toegelicht hoe Klimaatexpert.com omgaat met de gegevens die zij in bezit heeft. Daarnaast kunt u lezen welke gegevens wij waarom verwerken en welke rechten u heeft. 

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten, voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons-) gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 


Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Klimaatexpert aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.


Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.


Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Klimaatexpert of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Klimaatexpert. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Klimaatexpert.


Welke persoonsgegevens Klimaatexpert.com verwerkt

Hierbij een overzicht van de gegevens die worden gebruikt: Klimaatexpert privacyverklaring persoonsgegevens (PDF).

Een toelichting per kolom:

 1. Type dienst: voor welke dienst gegevens worden gebruikt. De kolom ‘Algemeen’ bevat gegevens die voor meerdere diensten worden gebruikt of die niet voor een dienst worden verwerkt.
 2. Type gegevens: welke gegevens worden verwerkt.
 3. Bewaartermijnen: hoe lang de gegevens worden bewaard.
 4. Verantwoordelijke: wie verantwoordelijk is voor de gegevens. Met ‘opdracht gevende partij’ wordt de organisatie bedoeld aan wie wij onze diensten leveren en waarvan wij uw gegevens hebben ontvangen.
 5. Grond voor verwerking: op welke wettelijke basis de gegevens worden gebruikt.


Hoe de persoonsgegevens worden gebruikt

In de eerste plaats verwerkt Klimaatexpert.com uw gegevens voor het leveren van diensten. Zo is het voor het leveren van een mailbox noodzakelijk uw mailadres te weten. Daarnaast gebruikt Klimaatexpert.com gegevens bij het oplossen van technische problemen. Tot slot worden uw gegevens gebruikt voor het optimaliseren van onze diensten en het verbeteren van onze website.


Met welke partijen de persoonsgegevens worden gedeeld

Voor het leveren van bepaalde diensten maakt Klimaatexpert.com gebruik van derde partijen. Voor zover deze partijen bij het uitvoeren van deze diensten toegang hebben tot uw gegevens, heeft Klimaatexpert.com contractuele en organisatorische maatregelen getroffen zodat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Klimaatexpert.com is in sommige situaties verplicht uw gegevens af te staan aan de autoriteiten, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Ook bij het bellen naar het alarmnummer 112 is Klimaatexpert.com verplicht uw telefoonnummer mee te sturen.


Welke rechten u heeft

Op basis van Europese privacywetgeving heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw gegevens. In deze paragraaf staan uw rechten omschreven. Als u een of meerdere rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar ons adres of door een e-mail te sturen. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen heeft Klimaatexpert.com minimaal de volgende informatie van u nodig:

 • uw volledige naam;
 • uw adres;
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (let op dat u de kopie voorziet van een watermerk en het Burgerservicenummer afdekt).

Om uw rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn aanvullende informatie van u te ontvangen.

Inzage in uw gegevens

U heeft het recht om te weten welke gegevens van u door Klimaatexpert.com worden verwerkt. U kunt een verzoek tot inzage per brief of per e-mail bij ons indienen. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Correctie van uw gegevens

Als de gegevens waarover Klimaatexpert.com beschikt niet juist zijn dan kunt u de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Wij verwachten dat u in uw bericht of brief aangeeft welke gegevens onjuist zijn en hoe deze gegevens moeten worden gecorrigeerd.

Bezwaar en verwijdering van uw gegevens

In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of u ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van uw gegevens. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens dan verwachten wij dat u in uw verzoek aangeeft wat uw bezwaren zijn.

Beperken van verwerking

Als u uw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kunt u – gedurende de tijd dat uw aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij uw gegevens blijven opslaan. Wanneer duidelijk wordt dat uw verzoek terecht is zullen wij uw verzoek uitvoeren. Is Klimaatexpert.com van mening dat uw verzoek ongegrond is dan zal de verwerking van uw gegevens worden hervat.

Overdracht van uw gegevens

U kunt bij ons een kopie van uw gegevens opvragen die wij in bezit hebben. De kopie betreft alleen de gegevens die wij hebben verwerkt met uw toestemming of voor het uitvoeren van uw overeenkomst met uw dienstverlener. Wij zullen de kopie aanleveren in een gangbaar bestandsformaat.

Klacht indienen bij de toezichthouder

Bent u niet tevreden over de manier waarop Klimaatexpert.com uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Intrekken van gegeven toestemming

Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van toestemming kan bijvoorbeeld in het instellingenmenu van de applicatie als deze applicatie om toestemming heeft gevraagd. Het is niet nodig om Klimaatexpert.com een brief of e-mail te sturen met de mededeling dat u uw toestemming intrekt.


Hoe u ons kunt bereiken

Als u vragen heeft of gebruik wil maken van uw rechten dan kunt u op verschillende manier met ons contact opnemen.

 • Ons adres is: Zweedsestraat 8 A4, 7418 BG Deventer
 • Voor vragen over privacy en gegevensbescherming of algemene vragen kunt u ons mailen op info@klimaatexpert.com
 • Contactgegevens Functionaris gegevensbescherming: 

Klimaatexpert.com kan de inhoud van de privacyverklaring aanpassen. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 27 november 2020.